ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellish

EH0 M B EH1 L IH0 SH   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellish-, *embellish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embellish[VT] ประดับ, See also: ตกแต่ง, Syn. adorn, decorate, ornament
embellishment[N] การตกแต่ง, See also: การประดับประดา, Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament
embellish with[PHRV] ตกแต่งด้วย, See also: ประดับประดาด้วย, Syn. decorate with
embellish with[PHRV] เพิ่มข้อมูล (ที่ไม่เป็นจริง), See also: เพิ่มรายละเอียด (ที่ไม่เป็นจริง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes}vt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish

English-Thai: Nontri Dictionary
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา Hope Springs (2003)
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง Atonement (2007)
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น Atonement (2007)
- I did embellish a little bit, it is fiction.-ฉันแต่งให้ออกแนวนิยายนิดๆ Shelter (2007)
Memories can be embellished or denied.ความทรงจำถ้าเราไม่อยากจำก็ลืมมันซะ The Last Days of Disco Stick (2009)
Well, I may have embellished about that.บางที ผมอาจจะใส่ไข่ให้มันน่าสนใจนิดหน่อย As You Were (2010)
Embellishers.เครื่องประดับนี้ The Mentalists (2011)
So I embellished a little bit.ฉันก็แค่แต่งเรื่องนิดหน่อย Touched by an 'A'-ngel (2011)
I thought it was chock-full of embellishments.I thought it was chock-full of embellishments. Charade (2011)
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ Fugitivus (2012)
Well, all good stories deserve embellishment.แต่ถ้าเจ้ากลับมาได้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Well, man, I embellished, you know?เอ่อ ฉันแก้ไขแบบ Odd Thomas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embellishA "modifier" has, just as it sounds, the role of embellishing sentences.
embellishJealousy embellishes a page of the epic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมสวย[V] beautify, See also: embellish, prettify, Syn. ปรุงแต่ง, แต่ง, เสริมแต่ง, Example: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม, Thai definition: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
อลังการ[N] embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance   FR: décorer ; orner ; embellir ; parer
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāramī) EN: enhance one's status ; embellish one's status   
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches   FR: décorer ; apporter la touche finale
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify   FR: embellir ; enjoliver
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange   FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify   FR: décorer ; orner ; embellir ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom,   FR: décorer ; agrémenter ; parer
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBELLISH    EH0 M B EH1 L IH0 SH
EMBELLISHED    EH0 M B EH1 L IH0 SH T
EMBELLISHING    EH0 M B EH1 L IH0 SH IH0 NG
EMBELLISHMENT    EH0 M B EH1 L IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellish    (v) ˈɪmbˈɛlɪʃ (i1 m b e1 l i sh)
embellished    (v) ˈɪmbˈɛlɪʃt (i1 m b e1 l i sh t)
embellishes    (v) ˈɪmbˈɛlɪʃɪz (i1 m b e1 l i sh i z)
embellishing    (v) ˈɪmbˈɛlɪʃɪŋ (i1 m b e1 l i sh i ng)
embellishment    (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənt (i1 m b e1 l i sh m @ n t)
embellishments    (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənts (i1 m b e1 l i sh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement [Add to Longdo]
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.) [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n,vs) literary embellishments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embellish
   v 1: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard},
      {embellish}, {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up},
      {dramatize}, {dramatise}]
   2: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
     everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
     {embellish}, {beautify}]
   3: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
     "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for the
     special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace}, {ornament},
     {embellish}, {beautify}]
   4: make more beautiful [syn: {fancify}, {beautify}, {embellish},
     {prettify}] [ant: {uglify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top