ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embattled

EH0 M B AE1 T AH0 L D   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embattled-, *embattled*, embattl, embattle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embattled[ADJ] ซึ่งพร้อมรบ, Syn. arrayed, warring
embattled[ADJ] ถูกโจมตี, Syn. beleaguered

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBATTLED    EH0 M B AE1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embattled    (j) ˈɪmbˈætld (i1 m b a1 t l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embattled
   adj 1: prepared for battle; "an embattled city"
   2: having or resembling repeated square indentations like those
     in a battlement; "a crenelated molding" [syn: {embattled},
     {battlemented}, {castled}, {castellated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top