ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embattle

EH0 M B AE1 T AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embattle-, *embattle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embattle[VT] จัดทัพ, See also: เตรียมทัพ, Syn. arm, array, marshal
embattle[VT] สร้างตึก, หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการรบ (คำโบราณ), Syn. fortify
embattled[ADJ] ซึ่งพร้อมรบ, Syn. arrayed, warring
embattled[ADJ] ถูกโจมตี, Syn. beleaguered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embattlevt. เตรียมสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their only hope is to escape on Republic gunships waiting to land on the embattled surface.ความหวังเดียวของพวกเขา คือหลบหนีขึ้นยานปืนสาธารณรัฐ ซึ่งกำลังรอที่จะลงจอดบนพื้นที่การรบ Holocron Heist (2009)
You remember when we last became embattled?เจ้ายังจำการต่อสู้ครั้งหลังสุดของเราได้มั้ย? Batman: Under the Red Hood (2010)
As the impeachment vote approaches, the embattled president...ในขณะที่การลงคะแนนของสภาสูงใกล้เข้ามา ประธานาธิบดีที่พร้อมรบ Captain (2012)
We now have confirmation from the passenger manifest that one of the witnesses on that flight was Victoria Grayson, matriarch of the embattled the billionaire Grayson family.ตอนนี้เราได้รับการยืนยัน จากรายชื่อผู้โดยสารแล้ว หนึ่งในพยาน ที่อยู่บนเครื่องบินนั้น คือวิคตอเรีย เกรย์สัน Reckoning (2012)
Conrad Grayson within striking distance of embattled incumbent Governor Mark Stoddard, who seems to be fielding one bad campaign leak after the next.คอนราด เกรย์สัน เป็นตัวเก็ง ในการชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กับมาร์ค สต็อดดาร์ด ใครน่าจะเป็นฝ่ายที่ Identity (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBATTLE    EH0 M B AE1 T AH0 L
EMBATTLED    EH0 M B AE1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embattled    (j) ˈɪmbˈætld (i1 m b a1 t l d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embattle
   v 1: fortify by furnishing with battlements for defense; "an
      embattled castle"
   2: prepare for battle or conflict

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top