ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embarrassment

IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embarrassment-, *embarrassment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embarrassment(n) ความขวยเขิน, See also: ความกระดากอาย, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, Syn. humiliation, shame, uncomfortableness

English-Thai: Nontri Dictionary
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarrassmentGiggling with embarrassment, she held out the condom. [XXX]
embarrassmentHaving said it, Mayu hangs her head in embarrassment.
embarrassmentHe noticed her embarrassment.
embarrassmentHe turned away from them in embarrassment.
embarrassmentI was feverish with embarrassment.
embarrassmentShe wanted to spare him embarrassment.
embarrassmentTo her embarrassment, her baby never stopped crying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทธัจ(n) embarrassment, Syn. อุธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน
อุธัจ(n) embarrassment, Syn. อุทธัจ, ความประหม่า, ความขวยเขิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละอาย[khwām la-āi] (n) EN: shame ; embarrassment  FR: scandale [m] ; honte [f]
ไว้หน้า[wainā] (v) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.  FR: respecter l'amour-propre

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARRASSMENT IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T
EMBARRASSMENTS IH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embarrassment (n) ˈɪmbˈærəsmənt (i1 m b a1 r @ s m @ n t)
embarrassments (n) ˈɪmbˈærəsmənts (i1 m b a1 r @ s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassment, #52,317 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlegenheit {f}; Peinlichkeit {f} | jdn. verlegen machen | jdm. seine Verlegenheit anmerkenembarrassment | to cause sb. embarrassment | to notice sb.'s embarrassment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment [Add to Longdo]
血相を変える[けっそうをかえる, kessouwokaeru] (exp,v1) to change facial expression or color (due to anger, embarrassment, etc.) [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
照れ隠し;てれ隠し[てれかくし, terekakushi] (n) hiding one's embarrassment [Add to Longdo]
恥(P);辱;羞;耻[はじ(P);じょく(辱)(ok), haji (P); joku ( joku )(ok)] (n) shame; embarrassment; (P) [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
愧赧[きたん, kitan] (n,vs) blushing with embarrassment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embarrassment
   n 1: the shame you feel when your inadequacy or guilt is made
      public
   2: the state of being embarrassed (usually by some financial
     inadequacy); "he is currently suffering financial
     embarrassments"
   3: some event that causes someone to be embarrassed; "the
     outcome of the vote was an embarrassment for the liberals"
     [ant: {disembarrassment}]
   4: extreme excess; "an embarrassment of riches" [syn:
     {overplus}, {plethora}, {superfluity}, {embarrassment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top