ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embark

EH0 M B AA1 R K   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embark-, *embark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embark[VI] ลงเรือ, See also: ขึ้นเครื่องบิน, Syn. board
embark[VT] เอาลงเรือ, See also: พาขึ้นเครื่องบิน
embark on[PHRV] เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embark for[PHRV] เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
embark upon[PHRV] เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
disembarkvt.,vi. นำขึ้นฝั่ง,ขึ้นฝั่ง., See also: disembarkation,disembarkment n., Syn. land

English-Thai: Nontri Dictionary
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
embarkation(n) การลงเรือ,การขึ้นเครื่องบิน,การเริ่มดำเนินการ
disembark(vi) เอาขึ้นจากเรือ,นำขึ้นฝั่ง,นำขึ้นบก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Embark!เริ่มต้น! ปฏิบัติตามฉัน. How I Won the War (1967)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)
They carry their intended down a long path as a symbolic way of embarking' upon the life ahead of 'em.เขาต้องอุ้มด้วยความมุ่งมั่นไปตามทางเดินยาวๆ คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของการลงเรือ ไปสู่ภพหน้าของพวกเขาน่ะ Hope Springs (2003)
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก Around the World in 80 Days (2004)
For once you embark upon your journey there's no turning back until Zathura's reached.เมื่อเริ่มเล่นแล้ว... ...ไม่มีการถอยหลังจนกว่าจะจบเกมส์ Zathura: A Space Adventure (2005)
Charles Keefe embarks on a seven-day tour of Southern port cities, starting tomorrow.คณะชาวคีฟ จะออกตรวจเมืองสำคัญทางตอนใต้เป็นเวลา 7 วัน Red Eye (2005)
You mustn't cry at embarkation!อย่าร้องไห้ในวันเดินทางสิ! Grave of the Fireflys (2005)
And then, together, they can embark on that most great and most serious journey of life.แล้วจากนั้น พวกเขาก็จะล่องเรือกัน ไปผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และจริงจัง Becoming Jane (2007)
All arriving passengers must clear customs here... before embarking on connecting flights.ผู้โดยสารที่มาใหม่ทุกท่าน_BAR_ จะต้องผ่านด่านตรวจนี้ ก่อนจะต่อเที่ยวบินอื่น Rendition (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarkBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
embarkHe embarked on a new enterprise.
embarkHe embarked on a new study.
embarkHe embarked on his marriage with many hopes and fears.
embarkHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
embarkIs this the embarkation card?
embarkMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
embarkThe old couple embarked on a tour around the world.
embarkThey embarked at Southampton for New York.
embarkThey embarked on the new project full of hope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงเรือ[V] embark, See also: get into (a vessel), board, Ant. ขึ้นท่า, Example: ชาวสลัดยกพวกลงเรือเล็กมาล้อมตีปล้นเรือสำเภา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship   FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāithāng) EN: port of disembarkation   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARK    EH0 M B AA1 R K
EMBARK    EH0 M B AA1 R K
EMBARKS    EH0 M B AA1 R K S
EMBARKED    EH0 M B AA1 R K T
EMBARKING    EH0 M B AA1 R K IH0 NG
EMBARKATION    EH2 M B AA0 R K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embark    (v) ˈɪmbˈaːk (i1 m b aa1 k)
embarks    (v) ˈɪmbˈaːks (i1 m b aa1 k s)
embarked    (v) ˈɪmbˈaːkt (i1 m b aa1 k t)
embarking    (v) ˈɪmbˈaːkɪŋ (i1 m b aa1 k i ng)
embarkation    (n) ˌɛmbaːkˈɛɪʃən (e2 m b aa k ei1 sh @ n)
embarkations    (n) ˌɛmbaːkˈɛɪʃənz (e2 m b aa k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭乘[dā chéng, ㄉㄚ ㄔㄥˊ, ] embark, #14,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verladeplatz {m}embark point [Add to Longdo]
Verladeraum {m}embark area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P) [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P) [Add to Longdo]
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P) [Add to Longdo]
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n,vs) embarking; embarkation; boarding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embark
   v 1: go on board [syn: {embark}, {ship}] [ant: {debark},
      {disembark}, {set down}]
   2: set out on (an enterprise or subject of study); "she embarked
     upon a new career" [syn: {embark}, {enter}]
   3: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
     ventured into the world of high-tech and bought a
     supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top