ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embank

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embank-, *embank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embank[VT] สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, See also: สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, Syn. dam
embankment[N] การสร้างเขื่อนกั้น
embankment[N] เขื่อน, See also: ทำนบ, Syn. bulwark, dam, dike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank

English-Thai: Nontri Dictionary
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
embankmentembankment, คัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
embankment damembankment dam, เขื่อนวัสดุถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Embankmentsคันทางดินถม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the chicken goes down the embankment... drops the book in front of the frog and the frog is like, "Readit!"เซ็งเป็ด! เลยอดดูข่าวม๊อบปะทะเดือดกับตำรวจเลย เขาว่ามีคนขาขาดด้วยล่ะ ตกลงมันโดนแก๊สน้ำตา หรือทำระเบิดตกใส่กันเองก็ไม่รู้เนอะ Episode #2.5 (2008)
Do you know the little harbor down by the embankment?รู้จักท่าเรือแถวเขื่อนไหมจ้ะ? Womb (2010)
We black out. The car goes over the embankment.เราต่างหมดสติ รถพุ่งตกลงไปในเขื่อนดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I'm now driving down a railway embankment...ผมกำลังขับลงไปอุโมงค์ทางรถราง Episode #18.1 (2012)
Yeah, they were rear-ended, and their car went down an embankment.ใช่แล้ว พวกเขาถูกรถชนท้าย และรถของพวกเขาก็ตกลงไปในเขื่อน Secret's Safe with Me (2012)
Just stay close to the embankment!เพียงแค่อยู่ใกล้ชิดกับธนาคารคน Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Watch out for the steep embankment.ระวัง นี่ตลิ่งชันนะ Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embankThey strengthened the embankments to secure the village against floods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อนกั้นน้ำ[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ, Example: นายอำเภอเห็นว่าควรจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ได้แล้ว, Count unit: เขื่อน, Thai definition: เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน้ำพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ
เขื่อน[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ, Example: ชาวบ้านยังคงประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนในหมู่บ้าน, Count unit: เขื่อน, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางชลประทาน
รอ[N] embankment, See also: breakwater, Thai definition: หลักปักกันกระแสน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนหิน[n. exp.] (kheūoen hin) EN: embankment dam   
เขื่อนกั้นน้ำ[n.] (kheūoen kan nām) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m]
พูนดิน[n.] (phūndin) EN: embankment   
ทำนบ[n.] (thamnop) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [f] ; levée de terre [f] ; barrage [m] ; déversoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBANKMENT    EH0 M B AE1 NG K M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embankment    (n) ˈɪmbˈæŋkmənt (i1 m b a1 ng k m @ n t)
embankments    (n) ˈɪmbˈæŋkmənts (i1 m b a1 ng k m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堤岸[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ, ] embankment; bank; levee, #41,546 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n,vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill) [Add to Longdo]
盛り土[もりつち;もりど, moritsuchi ; morido] (n) embankment (for road, railway, etc.); raising the ground level; fill [Add to Longdo]
盛土[もりつち, moritsuchi] (n) embankment [Add to Longdo]
築堤[ちくてい, chikutei] (n,vs) embankment; bank [Add to Longdo]
[つつみ, tsutsumi] (n) bank; embankment; dike; (P) [Add to Longdo]
堤を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp,v5k) to build an embankment [Add to Longdo]
堤防[ていぼう, teibou] (n,vs) bank; weir; embankment; levee; (P) [Add to Longdo]
堤防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp,v5k) to construct an embankment [Add to Longdo]
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P) [Add to Longdo]
土堤[どでい, dodei] (n) (obsc) (See 土手・1) embankment made of earth; bank; levee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embank
      v 1: enclose with banks, as for support or protection; "The
           river was embanked with a dyke"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top