ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emancipation

AH0 M AE2 N S AH0 P EY1 SH AH0 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emancipation-, *emancipation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emancipation[N] การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ, See also: การปลดแอก

English-Thai: Nontri Dictionary
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emancipationการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's time for tonight's highlight, the slave emancipation!นี่คือ ไฮไลท์ ของงานนี้ การปลดปล่อยทาส! 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I need to be sure you understand what emancipation means. I do.ฉันแค่อยากจะเน่ใจว่าเธอเข้าใจว่าการสละสิทธิ์เป็นบุตรหมายถึงอะไร The Magnificent Archibalds (2008)
Um, speaking about seeing things, Have you seen my emancipation papers?เอ่อ พูดถึงเรื่องของ The Magnificent Archibalds (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
Lincoln signed the Emancipation Proclamation.ลินคอล์นลงนามประกาศเลิกทาส Frost/Nixon (2008)
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง.. Invictus (2009)
Until he was granted Emancipation at the age of 16.ทำได้ดีมากการ์เซีย หาต่อไป Conflicted (2009)
I want to file for emancipation.ฉันต้องการจะฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัว Break Point (2012)
You're talking about emancipation.สิ่งที่คุณพูดถึงคือศาลเยาวชนและครอบครัว Break Point (2012)
I'm talking about filing for emancipation.เรากำลังพูดถึงการขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว Break Point (2012)
Emancipation.การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากข้อบังคับ Break Point (2012)
Emancipation requires proof that your father is an unfit parent.เราต้องพิสูจน์ให้ศาลเยาวชนและครอบครัว เห็นว่าพ่อของคุณไม่เหมาะที่จะเป้นผู้ปกครองคุณ Break Point (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นอิสระ[n.] (khwām pen itsara) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
ไทย[n.] (Thai ) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMANCIPATION    AH0 M AE2 N S AH0 P EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emancipation    (n) ˈɪmˌænsɪpˈɛɪʃən (i1 m a2 n s i p ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emanzipation {f} | Emanzipationen {pl}emancipation | emancipations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマンシペーション[, emanshipe-shon] (n) emancipation [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P) [Add to Longdo]
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement [Add to Longdo]
奴隷解放[どれいかいほう, doreikaihou] (n) emancipation of slaves [Add to Longdo]
農奴解放[のうどかいほう, noudokaihou] (n) emancipation of serfs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emancipation
   n 1: freeing someone from the control of another; especially a
      parent's relinquishing authority and control over a minor
      child

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top