ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emancipate

AH0 M AE1 N S AH0 P EY2 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emancipate-, *emancipate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emancipate[VT] ปลดปล่อย, See also: ปล่อยเป็นอิสระ, เลิกทาส, ปลดแอก, Syn. free, liberate, release
emancipate from[PHRV] ปล่อยให้เป็นอิสระจาก, See also: เลิกราจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate

English-Thai: Nontri Dictionary
emancipate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,เลิกทาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I emancipated myself at 1 5.I emancipated myself at 15. The Butterfly Effect (2004)
As I understood it, as an emancipated teen.ผมเข้าใจว่า เธอเป็นวัยรุ่นที่รักอิสระ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
You could file a suit to become emancipated.คุณต้องไปหาเอกสารที่จะทำให้คุณเป็นอิสรภาพมา Bonfire of the Vanity (2008)
You could file a suit to become emancipated. you mean divorce my parents?คุณควรจะยื่นคำร้องที่จะเป็นอิสระ... .. คุณหมายความว่าเรื่องการหย่าของพ่อแม่ชั้น The Magnificent Archibalds (2008)
She's an emancipated minor.เธอมีอิสระเล็กน้อย Emancipation (2008)
and got emancipated.และบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
which is why you didn't get emancipated.นั่นคือว่าทำไม คุณไม่บรรลุนิติภาวะสักที Emancipation (2008)
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน Emancipation (2008)
Thought I was a real emancipated thinker, especially when Isabel took me to bed, and the sex was amazing.เคยคิดว่า ตัวเองคิดดีแล้ว ยิ่งเวลาขึ้นเตียงกับอิซาเบล เซ็กส์มันช่าง... Release Me (2009)
On her first solo Atlantic crossing, she scheduled a court date to become an emancipated minor.ในการออกเรือโดยลำพังครั้งแรกของเธอ ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติค เธอวางตารางวันออกสนามเล่นกีฬา เพื่อที่ จะเป็นอิสระจากการเป็นผู้เยาว์ Last Temptation (2011)
Clarke, Happy Birthday. You've been emancipated.ถ้าฉันพูดช้า ๆ #9834; คลาร์ก สุขสันต์วันเกิด Pilot (2011)
So you want me to emancipate him from his father?คุณต้องการให้ฉันเอาตัวเด็กออกมาจากพ่อเขาเหรอ? Break Point (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emancipateThere are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose   FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate   FR: libérer ; débarrasser
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate   FR: libérer ; émanciper

CMU English Pronouncing Dictionary
EMANCIPATE    AH0 M AE1 N S AH0 P EY2 T
EMANCIPATED    AH0 M AE1 N S AH0 P EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emancipate    (v) ˈɪmˈænsɪpɛɪt (i1 m a1 n s i p ei t)
emancipated    (v) ˈɪmˈænsɪpɛɪtɪd (i1 m a1 n s i p ei t i d)
emancipates    (v) ˈɪmˈænsɪpɛɪts (i1 m a1 n s i p ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emancipate
   v 1: give equal rights to; of women and minorities [syn:
      {emancipate}, {liberate}]
   2: free from slavery or servitude [syn: {manumit}, {emancipate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top