ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emanation

EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emanation-, *emanation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emanation[N] การส่งผ่านออกมา, Syn. emission, radiation
emanation[N] สิ่งที่ผ่านออกมา, See also: สิ่งที่กระจายออกมา

English-Thai: Nontri Dictionary
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควันพิษ[n. exp.] (khwan phit) EN: toxic fumes ; noxious fumes   FR: fumée toxique [f] ; émanation toxique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMANATION    EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
EMANATIONS    EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emanation    (n) ˌɛmənˈɛɪʃən (e2 m @ n ei1 sh @ n)
emanations    (n) ˌɛmənˈɛɪʃənz (e2 m @ n ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emanation
   n 1: something that is emitted or radiated (as a gas or an odor
      or a light, etc.)
   2: the act of emitting; causing to flow forth [syn: {emission},
     {emanation}]
   3: (theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost;
     "the emanation of the Holy Spirit"; "the rising of the Holy
     Ghost"; "the doctrine of the procession of the Holy Spirit
     from the Father and the Son" [syn: {emanation}, {rise},
     {procession}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top