ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emanate

EH1 M AH0 N EY2 T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emanate-, *emanate*
Possible hiragana form: えまなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emanate[VI] ฟุ้งออกมา, Syn. come from
emanate[VT] ส่งผ่าน (คำทางการ), See also: กระจายออกมา, Syn. emit, radiate, send out
emanate from[PHRV] ไหลออกจาก, See also: ออกมาจาก, Syn. stem from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emanate(เอม'มะเนท) vi. ไหลออก,กระจาย,ฟุ้ง,ระเหย,ปรากฎ,กำเนิด,ส่อง. vt. ปล่อยออกมา, See also: emanative adj. ดูemanate emanator n. ดูemanate emanatory adj. ดูemanate emanation n. ดูemanate emanational adj. ดูemanate

English-Thai: Nontri Dictionary
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We will now observe these two virgins do a dance that emanates tremendous erotic energy.เรามาคอยจับตามอง สองสาวพรหมจรรย์นี้กันเถิดท่านทั้งหลาย โปรดเต้นให้สิ่งนั้นหลั่งออกมา สิ่งที่ขับพลังงานเกี่ยวกับกาม Dasepo Naughty Girls (2006)
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... as it emanates from Kazakhstan... there really isn't anyone to deal with other than-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน ไม่มีใครจัดการอย่างจริงจัง Babylon A.D. (2008)
If the chief U.S. interest at this point is in combating terrorism... that emanates from Kazakhstan-ถ้าทางอเมริกาสนใจให้ตรงจุด ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
That emanates from all such individuals.ที่กระจายพลังออกมา จากแต่ละคน Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
The guys like this, hardcore guys, pros, 90 percent of them emanate from a one-square-mile neighborhood called Charlestown.คนพวกนี้ฮาร์ดคอร์ มือโปร 90เปอร์เซ็นต์ของมัน อยู่ใน1ตารางไมล์นี้ เรียกว่า ชาร์ลส์ทาวส์ The Town (2010)
They say it emanates pure peace.มันเล็ดลอดออกมาตอนเกิดเหตุประท้วง A New Hope (2012)
Those arcing streams of incandescent gas that dwarf the earth are guided by magnetic lines of force that emanate from below the surface of the sun.เส้นโค้งลำธารของก๊าซไส้ ที่แคระโลก ถูกชี้นำโดยเส้นแรงแม่เหล็ก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
EMANATE    EH1 M AH0 N EY2 T
EMANATED    EH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
EMANATES    EH1 M AH0 N EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emanate    (v) ˈɛmənɛɪt (e1 m @ n ei t)
emanated    (v) ˈɛmənɛɪtɪd (e1 m @ n ei t i d)
emanates    (v) ˈɛmənɛɪts (e1 m @ n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emanate
   v 1: proceed or issue forth, as from a source; "Water emanates
      from this hole in the ground"
   2: give out (breath or an odor); "The chimney exhales a thick
     smoke" [syn: {exhale}, {give forth}, {emanate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top