ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emaciated

AH0 M EY1 SH IY0 EY2 T AH0 D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emaciated-, *emaciated*, emaciat, emaciate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emaciated[ADJ] ผอมแห้ง (เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วยเป็นโรค), See also: ซูบผอม, Syn. thin

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emaciatedผอมแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whenever I do something amazing, you know, feed the starving, help the homeless, rescue some emaciated refugee,เมื่อไหร่ที่ฉันทำ เรื่องมหัศจรรย์ ให้อาหารคนอดอยาก ช่วยคนไม่มีบ้าน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
She's totally emaciated.เธอถูกอดอาหารอย่างสิ้นเชิง Reckoner (2009)
Which explains why Haslat was so emaciated when she was found.ซึ่งอธิบายว่าทำไมฮาทแลท ซูบผอมเมื่อเราเจอเธอ Reckoner (2009)
I'm to share you with my brothers, but look at you, so frail, emaciated.แต่ดูเจ้าสิ ช่างอ่อนแอ ผอมแห้ง It's a Shame About Ray (2013)
In two weeks' time, two emaciated models will cling to that bag like their lives depend on it.อีกสองอาทิตย์ สองนางแบบผอมแห้ง จะตัวติดกับกระเป๋านั่น เหมือนชีวิตขาดมันไม่ได้เชียวล่ะ Lie with Me (2013)
In two weeks' time, two emaciated models will cling to that bag like their lives depend on it.อีก 2 อาทิตย์ นางแบบกระหร่อง 2 คน จะติดอยู่กับกระเป๋าเธอ เหมือนกับว่าหล่อนขาดมันไม่ได้ Read Before Use (2013)
Two emaciated models will cling to that bag like their lives depend on it.นางแบบผอมกระหร่องจะยื้อแย่งกระเป๋านั้น อย่างกับว่าชีวิตของพวกเธอขึ้นอยู่กับมัน Caught (2013)
Our feet are... hammered and we're just emaciated.เท้าเราหนักอึ้ง และตัวผอมแห้ง Meru (2015)
She wasn't emaciated.เธอไม่ซูบผอม Lost Boys (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผอมโซ[ADJ] down-at-heel, See also: emaciated, down-and-out, gaunt, Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม, Example: หล่อนเคยสลดใจเมื่อเห็นลูกหมาผอมโซตัวหนึ่งโดนรถทับตายอย่างน่าเวทนา, Thai definition: ผ่ายผอมเพราะอดอยาก
ผอมแห้ง[ADJ] very skinny, See also: emaciated, Syn. ซูบผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย, Example: ผู้ชายผอมแห้งหน้าซีดเหลืองคนนั้น ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย, Thai definition: ผอมมากจนแทบไม่มีเรี่ยวแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องเทศ[adj.] (karǿngthēt) EN: thin ; emaciated ; sickly   
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   
ผอม [adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim   FR: maigre ; émacié
ผอมแห้ง[v.] (phømhaēng ) EN: be emaciated   
ผอมแห้ง[adj.] (phømhaēng ) EN: very skinny ; emaciated   FR: émacié ; efflanqué
ซูบ[adj.] (sūp) EN: thin ; lean ; emaciated   FR: émacié ; amaigri

CMU English Pronouncing Dictionary
EMACIATED    AH0 M EY1 SH IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emaciated    (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪtɪd (i1 m ei1 sh i ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
衰躯[すいく, suiku] (n) emaciated body [Add to Longdo]
衰残[すいざん, suizan] (adj-na,n) emaciated; worn-out [Add to Longdo]
衰死[すいし, suishi] (n,vs) becoming emaciated and die; wither away [Add to Longdo]
痩せ衰える[やせおとろえる, yaseotoroeru] (v1,vi) to become emaciated; to grow thin and worn out [Add to Longdo]
痩せ肉;痩肉[やせじし, yasejishi] (n) (1) emaciation; emaciated body; (adj-no) (2) emaciated [Add to Longdo]
凋悴[ちょうすい, chousui] (n) becoming emaciated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emaciated
   adj 1: very thin especially from disease or hunger or cold;
       "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt
       men and skeletal boys"; "eyes were haggard and
       cavernous"; "small pinched faces"; "kept life in his
       wasted frame only by grim concentration" [syn: {bony},
       {cadaverous}, {emaciated}, {gaunt}, {haggard}, {pinched},
       {skeletal}, {wasted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top