ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emaciate

AH0 M EY1 SH IY0 EY2 T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emaciate-, *emaciate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emaciate[VT] ทำให้ซูบผอม, See also: ทำให้ผอมแห้ง
emaciated[ADJ] ผอมแห้ง (เนื่องจากขาดอาหารหรือป่วยเป็นโรค), See also: ซูบผอม, Syn. thin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emaciate(อิเม'ซิะเอท) vt. ทำให้ผอมแห้ง,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ที่ดินจืด, See also: emaciated adj. emaciation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
emaciate(vt) ทำให้ผอม,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ผอมแห้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emaciatedผอมแห้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whenever I do something amazing, you know, feed the starving, help the homeless, rescue some emaciated refugee,เมื่อไหร่ที่ฉันทำ เรื่องมหัศจรรย์ ให้อาหารคนอดอยาก ช่วยคนไม่มีบ้าน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
She's totally emaciated.เธอถูกอดอาหารอย่างสิ้นเชิง Reckoner (2009)
Which explains why Haslat was so emaciated when she was found.ซึ่งอธิบายว่าทำไมฮาทแลท ซูบผอมเมื่อเราเจอเธอ Reckoner (2009)
I'm to share you with my brothers, but look at you, so frail, emaciated.แต่ดูเจ้าสิ ช่างอ่อนแอ ผอมแห้ง It's a Shame About Ray (2013)
In two weeks' time, two emaciated models will cling to that bag like their lives depend on it.อีกสองอาทิตย์ สองนางแบบผอมแห้ง จะตัวติดกับกระเป๋านั่น เหมือนชีวิตขาดมันไม่ได้เชียวล่ะ Lie with Me (2013)
In two weeks' time, two emaciated models will cling to that bag like their lives depend on it.อีก 2 อาทิตย์ นางแบบกระหร่อง 2 คน จะติดอยู่กับกระเป๋าเธอ เหมือนกับว่าหล่อนขาดมันไม่ได้ Read Before Use (2013)
Two emaciated models will cling to that bag like their lives depend on it.นางแบบผอมกระหร่องจะยื้อแย่งกระเป๋านั้น อย่างกับว่าชีวิตของพวกเธอขึ้นอยู่กับมัน Caught (2013)
Our feet are... hammered and we're just emaciated.เท้าเราหนักอึ้ง และตัวผอมแห้ง Meru (2015)
She wasn't emaciated.เธอไม่ซูบผอม Lost Boys (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผอมโซ[ADJ] down-at-heel, See also: emaciated, down-and-out, gaunt, Syn. ซูบผอม, ผ่ายผอม, Example: หล่อนเคยสลดใจเมื่อเห็นลูกหมาผอมโซตัวหนึ่งโดนรถทับตายอย่างน่าเวทนา, Thai definition: ผ่ายผอมเพราะอดอยาก
ผอมแห้ง[ADJ] very skinny, See also: emaciated, Syn. ซูบผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้งแรงน้อย, Example: ผู้ชายผอมแห้งหน้าซีดเหลืองคนนั้น ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย, Thai definition: ผอมมากจนแทบไม่มีเรี่ยวแรง
ตะเกียบ[ADJ] tall and thin, See also: emaciate, Syn. ลีบ, สูง, Example: เธอเป็นคนขาตะเกียบเวลาเธอวิ่งเหมือนกับขาจะหัก, Thai definition: เรียกขาคนที่ลีบเล็กว่า ขาตะเกียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny   
กะหร่องเทศ[adj.] (karǿngthēt) EN: thin ; emaciated ; sickly   
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   
ผอม [adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim   FR: maigre ; émacié
ผอมแห้ง[v.] (phømhaēng ) EN: be emaciated   
ผอมแห้ง[adj.] (phømhaēng ) EN: very skinny ; emaciated   FR: émacié ; efflanqué
ซูบ[adj.] (sūp) EN: thin ; lean ; emaciated   FR: émacié ; amaigri

CMU English Pronouncing Dictionary
EMACIATE    AH0 M EY1 SH IY0 EY2 T
EMACIATED    AH0 M EY1 SH IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emaciate    (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪt (i1 m ei1 sh i ei t)
emaciated    (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪtɪd (i1 m ei1 sh i ei t i d)
emaciates    (v) ˈɪmˈɛɪʃɪɛɪts (i1 m ei1 sh i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
衰躯[すいく, suiku] (n) emaciated body [Add to Longdo]
衰残[すいざん, suizan] (adj-na,n) emaciated; worn-out [Add to Longdo]
衰死[すいし, suishi] (n,vs) becoming emaciated and die; wither away [Add to Longdo]
痩せ衰える[やせおとろえる, yaseotoroeru] (v1,vi) to become emaciated; to grow thin and worn out [Add to Longdo]
痩せ肉;痩肉[やせじし, yasejishi] (n) (1) emaciation; emaciated body; (adj-no) (2) emaciated [Add to Longdo]
凋悴[ちょうすい, chousui] (n) becoming emaciated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emaciate
   v 1: cause to grow thin or weak; "The treatment emaciated him"
      [syn: {waste}, {emaciate}, {macerate}]
   2: grow weak and thin or waste away physically; "She emaciated
     during the chemotherapy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top