ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

em pica

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -em pica-, *em pica*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา em pica มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *em pica*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
em picaตัวพิมพ์ขนาด1/6 นิ้วใช้เป็นหน่วยวัดตัวพิมพ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I gotta relax. Nick couldn't drag us along with the Picasso before he closed the deal with Big Tony but we should have backup, covered the front and the rear.Nick konnte uns nicht mit dem Picasso mitnehmen, bevor er den Deal mit Big Tony abgeschlossen hat, aber wir sollten Verstärkung haben, hinten und vorne. Do You Take This Spy? (1987)
He'd never do it to his Picasso, but then I'm one of his minor possessions.- Seinem Picasso tut er das nicht an, aber ich bin nur eines der unwichtigeren Besitzstücke. Jerico Games (1991)
The one with the picadillo and--Das mit dem Picadillo und... The Fast and the Furious (2001)
Joey owes me money, and he's gonna connect me with this guy, Picasso.Joey Nova schuIdetmir'n bisschen geld. Ja, und da hat er mich mitgenommen... zu diesem Picasso. City by the Sea (2002)
And Andrew showed me the T-shirt from the Picasso Museum.Und Andrew hat mir das T-Shirt aus dem Picasso-Museum gezeigt. Ballrooms and Biscotti (2003)
Third door on the right, right past my Picasso.Die 3. Tür rechts, gleich neben meinem Picasso. I Wanna Be Sedated (2006)
Go to Africa, and show the starving a Picasso and a rice ball.Geht doch mal noch Afrika und lasst hungernde Menschen zwischen einem Picasso und einem Reisball wählen Achilles and the Tortoise (2008)
I'm looking for a privately owned Picasso.Ich suche nach einem Picasso aus Privatbesitz. Lady Killer (2013)
Fucking biological car crash that made Picasso screw his eyes up and say,Ein Biologieunfall, bei dem Picasso sich die Augen gerieben und gesagt hat: Nosedive (2016)
Uh, in a sec, I just want to post this to Mr. Crane's new Picagram account.In einer Sekunde, ich will das nur auf Mr. Cranes neuem Picagram-Account posten. Sick Burn (2017)
It was posted on some kid named Logan MacDonald's Picagram feed.Es wurde auf dem Picagram-Feed eines Jungen namens Logan MacDonald gepostet. Sick Burn (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top