ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elysium

AH0 L IH1 Z IY0 AH0 M   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elysium-, *elysium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Elysium[N] ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก, Syn. heaven, Elysian Fields, paradise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elysium(อีลิซ'เซียม) n. สวรรค์,ความสุข
elysium fieldsแดนสุขาวดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lovely thing I once acquired from an Elysium pleasure house.เจ้ารู้ไหม เจ้าทำให้ข้านึกถึง หญิงอีกนางหนึ่ง หญิงน่ารัก ที่ข้าไปได้มา The Night Lands (2012)
Girls from Elysium pleasure houses are expensive. Extremely expensive.หญิงจากเรือนให้ความสุข แห่งลีส์ราคาแพง The Night Lands (2012)
I can buy my ticket to Elysium, huh?SPAN] ฉันสามารถซื้อตั๋วไป Elysium, huh? Elysium (2013)
3 undocumented ships are approaching Elysium airspace.3 เรือที่ไม่มีเอกสารคือ ใกล้ Elysium น่านฟ้า. Elysium (2013)
You have made unauthorized entry into Elysium airspace.คุณได้ทำให้ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปในน่านฟ้า ElysiumElysium (2013)
You are in violation of Elysium airspace.คุณอยู่ในการละเมิด น่านฟ้า ElysiumElysium (2013)
- They can fix this shit on Elysium, man.พวกเขาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้อ เมื่อ Elysium คน. Elysium (2013)
This isn't Elysium.นี่ไม่ใช่ ElysiumElysium (2013)
Ma'am, we have an Elysium citizen on Earth in danger.แหม่มเรามี Elysium พลเมืองบนโลกตกอยู่ในอันตราย. Elysium (2013)
- Get her to Elysium.รับเธอไป ElysiumElysium (2013)
It is a reboot program for Elysium.มันเป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับ ElysiumElysium (2013)
Make everyone a citizen of Elysium.ทำให้ทุกคน พลเมืองของ ElysiumElysium (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELYSIUM    AH0 L IH1 Z IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Elysium    (n) ˈɪlˈɪzɪəʴm (i1 l i1 z i@ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリシウム[, erishiumu] (n) Elysium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Elysium
   n 1: a place or condition of ideal happiness
   2: (Greek mythology) the abode of the blessed after death [syn:
     {Elysium}, {Elysian Fields}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top