ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elvish

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elvish-, *elvish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elvish[ADJ] เกเร, See also: ซุกซน, Syn. elfish, mischievous, naughty
elvish[ADJ] คล้ายกับภูติน้อย, See also: เกี่ยวกับภูติน้อย, Syn. elfish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elvishadj. ดูelfish.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elvish[-เอลฝิฌ] (n adj ) ภาษาเอลฟ์ ของเอลฟ์ เกี่ยวกับเอลฟ์
See also: S. elven, R. elf

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's some form of Elvish. I can't read it.คล้ายๆภาษาพวกเอล์ฟ ข้าอ่านไม่ออก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine.สุดวิสัยที่ข้าจะเยียวยา ต้องใช้ยาของชาวเอลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What's the Elvish word for "friend"?คำว่า "มิตร" ในภาษาเอลฟ์คืออะไร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Elvish waybread.ขนมปังเอลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Because you're the one I want by my side when I'm storming the Elvish Castle of Ganakinesh.เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมต้องการอยู่ข้างๆ ในเวลาที่ผมไปลุยปราสาทเอลฟ์แห่งกานาคิเนช 17 Again (2009)
It's even got the Elvish engraving on it.ภาษาเอลฟ์ไว้ด้วย The Precious Fragmentation (2010)
It's not Elvish.ไม่ใช่ภาษาเอลฟ์ The Precious Fragmentation (2010)
It's the language of Mordor written in Elvish script.แต่เป็นภาษามอดอร์ แต่เขียนด้วยตัวอักษรเอลฟ์ The Precious Fragmentation (2010)
The blade is of Elvish make which means it will glow blue when Orcs or Goblins are nearby.โจร ไฟ ฆ่ากัน ราดากัสต์ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
(ELVES SPEAKING IN ELVISH)(เอลฟ์พูดภูติ) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(ELF SPEAKS IN ELVISH)(ELF พูดภูติ) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(IN ELVISH)(IN ภูติ) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elvish    (j) ˈɛlvɪʃ (e1 l v i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精灵文[jīng líng wén, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ ㄨㄣˊ, / ] Elvish (language of elves) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elvish
   adj 1: usually good-naturedly mischievous; "perpetrated a
       practical joke with elfin delight"; "elvish tricks" [syn:
       {elfin}, {elfish}, {elvish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top