ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elves

EH1 L V Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elves-, *elves*, elve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elves[N] ภูติน้อย (รูปพหูพจน์ของ elf)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elves(เอล'เวส) n. พหูพจน์ของ elf
ourselves(เอาเออะเซลฟซฺ') pron. เราเอง,พวกเราเอง,
selves(เซลวซฺ) n. พหูพจน์ของ self
shelves(เชลฟซฺ) n. พหูพจน์ของ shelf
themselves(เธม'เซลซฺ') pron.,pl. พวกเขา,พวกเขาเหล่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
elves(n) pl ของ elf
ourselves(pro) พวกเราเอง,ตัวของเราเอง
selves(n) pl ของ self
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย
yourselves(pro) pl ของ yourself

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we got elves.มีภูติมาที่นี่แหงเลย *batteries not included (1987)
A Last Alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor.พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ ร่วมกันต้านทานกองทัพมอร์ดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
He's gone to stay with the Elves.เขาไปอยู่กับพวกเอลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We're going to see the Elves.Rivendell. We're going to see the ElvesThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-I thought you wanted to see the Elves. -I do.ไหนว่าเจ้าอยากเห็นพวกเอลฟ์ไง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This evil cannot be concealed by the power of the Elves.พลังของเอลฟ์ไม่อาจจะต่อต้าน ความชั่วร้ายนี้ได้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The time of the Elves is over. My people are leaving these shores.ยุคของเอล์ฟจบสิ้นแล้ว พวกของข้ากำลังจะจากไป The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The skill of the Elves can reforge the sword of kings but only you have the power to wield it.ทักษะของเอลฟ์ได้ตีดาบแห่งกษัตริย์ ...แต่มีเพียงท่านที่มีสิทธิที่จะใช้มัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Yes. Made by the Elves, you know.เอลฟ์เป็นคนตีนะเธอรู้ไหม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
May the blessings of Elves and Men and all Free Folk go with you.ขอให้พรอันประเสริฐของเอลฟ์, มนุษย์ และปุถุชนทั้งหลายจงสถิตย์อยู่กับพวกท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I once knew every spell in all the tongues of Elves Men and Orcs.ข้าเคยรู้เวทมนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาของเอล์ฟ ..... มนุษย์ และออร์ค The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So much for the legendary courtesy of the Elves!ความมีมารยาทอย่างมากของพวกเอลฟ์ ช่างดีเหลือเกิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แถน[N] angel, See also: elves, sky, Syn. ฟ้า, เทวดา, Example: แถนหลวงตนนี้เป็นใหญ่กว่าแถนทั้งหลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นวางของ [n.] (chan wāng khøng) EN: shelf ; set of shelves   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; rayonnage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELVES    EH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elves    (n) ˈɛlvz (e1 l v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウアセルブズ[, auaserubuzu] (n) ourselves [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama) [Add to Longdo]
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
我勝ち;我がち[われがち, waregachi] (adj-na) (usu. as 我勝ちに) (See 我勝ちに) everybody for himself; everyone for themselves [Add to Longdo]
我輩;吾輩;我が輩;吾が輩;わが輩[わがはい, wagahai] (pn,adj-no) (1) (arch) (male) I (nuance of arrogance); me; myself; (2) we; us; ourselves [Add to Longdo]
開架[かいか, kaika] (n,adj-no) open access (in a library); open shelves [Add to Longdo]
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elves
   n 1: an acronym for emissions of light and very low frequency
      perturbations due to electromagnetic pulse sources;
      extremely bright extremely short (less than a msec)
      electrical flashes forming a huge ring (up to 400 km
      diameter) in the ionosphere

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top