ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elute

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elute-, *elute*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elute มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elute*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elute(อีลิวทฺ') vt. แยกออกโดยการละลายล้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Co-Eluteปนออกมาด้วย [การแพทย์]
Eluteชะล้าง,การชะ,ชะ,ถูกชะ,ชะสารต่างๆออกไป [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herauslösen; ausspülen; eluierento elute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elute
      v 1: wash out with a solvent, as in chromatography

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top