ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elusive

AH0 L UW1 S IH0 V   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elusive-, *elusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elusive[ADJ] ยากที่จะหา, See also: ยากที่จะเข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive

English-Thai: Nontri Dictionary
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elusive (adj ) ซึ่งหลบหลีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Abby, nature always proves to be a far more elusive and powerful killer than man.ทิมคือ ผู้พัน เคอรี่ อืม.. ผททราบแล้ว Yankee White (2003)
Be an elusive target and an efficient hunter.ทำตัวเป็นเป้าโฉบเฉี่ยวฉวัดเฉวียน เป็นพรานล่ามือฉมัง Flyboys (2006)
They're so elusive. So unknowable, okay?ใจนางเข้าใจยาก หยั่งไม่ถึง เข้าใจ๊ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.กล้องอินฟาเรด ผมหมายถึง ไม่มีอะไรจะทำให้ผมมีความสุขไปกว่า การที่จะได้สัมผัส กับเหตุการณ์ลี้ลับ คุณรู้ไหม ที่จะได้เห็นแค่แสงแว๊บๆ 1408 (2007)
Male monogamy remains an elusive, yet much mythologized practice throughout the world.- ใช่ ผู้ชายรักเดียวใจเดียวคงหายาก การปฏิบัติตัวก็คงยากนัก ทั่วทั้งโลก The Nanny Diaries (2007)
Ah, the elusive fish. Sure. That's a tale for the ages.ปลานั่นเหรอ ได้ ที่มามันยาวนะ Chuck Versus the Marlin (2008)
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ Odyssey (2008)
We're all familiar with the elusive leader of a terrorist group who has been hiding in the Afghani caves for years:พวกเราคุ้นเคยกับ ผู้นำที่ว่องไวของผู้ก่อการร้าย ผู้ที่ซ่อนตัวในอุโมงค์ใต้ดิน ของประเทศอัฟกานิสถานเป็นปี Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You're still missing the elusive high "b" That's a brass ring for a bari-tenor.เธอยังขึ้นไม่ถึงโน้ตบี โน้ตสูงของเสียงบาริเทเนอร์ Mash-Up (2009)
Yeah, well, despite the luxury of two rigid plastic chairs in Dylan's room, the Sandman has proven a bit elusive.ใช่ มีเก้าอี้พลาสติก ที่ดูดีอยู่สองตัว ในห้องของดีแลน ภารโรงก็ยังคงจะ จัดหาอะไรให้ไม่ได้ Black Swan (2009)
There's nothing more elusive than an obvious fact.ไม่มีอะไรลวงตา ได้มากกว่าความเป็นจริง Sherlock Holmes (2009)
He's strong and elusive. He holds power over the universe.เขามีพลังเหนือกว่าจักรวาล Everything Is Broken (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUSIVE    AH0 L UW1 S IH0 V
ELUSIVENESS    AH0 L UW1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elusive    (j) ˈɪlˈuːsɪv (i1 l uu1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißkehl-Ameisenpitta [ornith.]Elusive Antpitta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
出没自在[しゅつぼつじざい, shutsubotsujizai] (n,adj-na) appearing and disappearing at will; elusive; phantom-like [Add to Longdo]
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom [Add to Longdo]
捉え所の無い;捉え所のない;捕らえ所の無い;捕らえ所のない[とらえどころのない, toraedokorononai] (adj-i) subtle; elusive; slippery [Add to Longdo]
変幻出没[へんげんしゅつぼつ, hengenshutsubotsu] (n,vs) being protean and elusive; appear and disappear like a phantom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elusive
   adj 1: difficult to describe; "a haunting elusive odor"
   2: skillful at eluding capture; "a cabal of conspirators, each
     more elusive than the archterrorist"- David Kline
   3: difficult to detect or grasp by the mind or analyze; "his
     whole attitude had undergone a subtle change"; "a subtle
     difference"; "that elusive thing the soul" [syn: {elusive},
     {subtle}]
   4: making great mental demands; hard to comprehend or solve or
     believe; "a baffling problem"; "I faced the knotty problem of
     what to have for breakfast"; "a problematic situation at
     home" [syn: {baffling}, {elusive}, {knotty}, {problematic},
     {problematical}, {tough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top