ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elusion

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elusion-, *elusion*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
prelusion(พรีลู'เ?ิน) n. = prelude (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมห = โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness   FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausflucht {f} | Ausflüchte {pl}elusion | elusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination [Add to Longdo]
虚妄[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion [Add to Longdo]
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P) [Add to Longdo]
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
迷妄[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs) [Add to Longdo]
妄想(P);盲想[もうそう(P);ぼうそう, mousou (P); bousou] (n,vs) wild idea; delusion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elusion
      n 1: the act of avoiding capture (especially by cunning) [syn:
           {slip}, {elusion}, {eluding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top