ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elucidate

AH0 L UW1 S AH0 D EY2 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elucidate-, *elucidate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elucidate[VI] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate
elucidate[VT] ชี้แจง (คำทางการ), See also: ขยายความ, ไขความ, จาระไน, Syn. clarify, explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elucidate(อิลิว'ซิเดท) vt. ทำให้ชัดเจน,อธิบาย,ชี้แจง, See also: elucidation n. ดูelucidate elucidative adj. ดูelucidate elucidator n. ดูelucidate

English-Thai: Nontri Dictionary
elucidate(vt) ทำให้ชัดแจ้ง,อธิบาย,ชี้แจง,ชี้ให้เห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adam, care to elucidate?อดัม อยากอธิบายไหม The Perfect Man (2005)
Elucidate on that.แน่นอน The House Bunny (2008)
Elaborate, elucidate.อธิบายให้ชัดแจ้งสิ Fearful Pranks Ensue (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
จาระไน[V] detail, See also: elucidate, Syn. ชี้แจง, Example: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง, Thai definition: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน
แจง[V] explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
วิสัชนา[v.] (wisatchanā) EN: answer ; reply ; explain ; give an account ; elucidate   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUCIDATE    AH0 L UW1 S AH0 D EY2 T
ELUCIDATED    AH0 L UW1 S AH0 D EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elucidate    (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪt (i1 l uu1 s i d ei t)
elucidated    (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪtɪd (i1 l uu1 s i d ei t i d)
elucidates    (v) ˈɪlˈuːsɪdɛɪts (i1 l uu1 s i d ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elucidate
   v 1: make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery
      surrounding her death" [syn: {clarify}, {clear up},
      {elucidate}] [ant: {obfuscate}]
   2: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you
     clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at
     fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on},
     {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise},
     {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate},
     {elucidate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top