ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elsewhere

EH1 L S W EH2 R   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elsewhere-, *elsewhere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elsewhere[ADV] ที่อื่น, See also: แห่งอื่น, Ant. here

English-Thai: Nontri Dictionary
elsewhere(adv) ที่อื่นๆ,ที่ใด,ทางอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My work here is done. I'm needed elsewhere now.งานที่นี่ของผมเสร็จแล้ว ยังมีที่อื่นที่ต้องการผม Blazing Saddles (1974)
If you want to argue, go elsewhere, please.แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเถียงไปที่อื่นกรุณา Bloodsport (1988)
** [ Singing Morning Prayer] when elsewhere they were footing the blame for the Black Death, Kazimierz the Great, so-called,พวกนี้ถูกหาว่านำเชื้อกาฬโรค Schindler's List (1993)
It seems to me I already got my boys committed elsewhere.ดูเหมือนว่าฉันฉันแล้วมีชายของฉันมุ่งมั่นที่อื่น ๆ The Shawshank Redemption (1994)
take your lovers' quarrel elsewhere.Toki ใช้ที่ชื่นชอบได้ตรวจของคุณ ทะเลาะกันที่อื่น ๆ Princess Mononoke (1997)
Got no work for you here Look elsewhereไปซะ ไม่มีงานให้เจ้าหรอก ไปหาที่อื่นไป Spirited Away (2001)
You relax. Preferably elsewhere. I want to speak to my granddaughterคุณสิอย่าเครียด ออกไป ไป๊ ฉันจะคุยกะหลานฉัน Saving Face (2004)
Go back home or find another job elsewhere.กลับบ้านไปซะ หรือไม่ก็หางานใหม่ซะ เข้านอนได้แล้ว Innocent Steps (2005)
Thank you for keeping us. We're moving elsewhere nowขอบคุณที่ให้ที่อยู่เรา เราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว Grave of the Fireflys (2005)
Where elsewhere?ที่ไหนล่ะ Grave of the Fireflys (2005)
I'm sure you're needed elsewhere.ผมว่าที่อื่นต้องการความช่วยเหลือของคุณ Arrival (2005)
It puts pressure on vulnerable natural resources, and this pressure's one of the reasons why we have seen all the devastation of the forest, not only tropical, but elsewhere.เพิ่มแรงกดดันกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปราะบาง แรงกดดันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผล ว่าทำไมเราจึงเห็นความหายนะของผืนป่า An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elsewhereAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
elsewhereHe decided to seek information elsewhere.
elsewhereHe left his poorly paid job for greener pastures elsewhere.
elsewhereI can't find my notebook here; I must have put it elsewhere.
elsewhereShe went shopping elsewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่อื่น[N] elsewhere, See also: somewhere else, some other place, Syn. ที่อื่นๆ, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่อื่น[X] (thī eūn) EN: elsewhere ; other place   FR: ailleurs ; autre part

CMU English Pronouncing Dictionary
ELSEWHERE    EH1 L S W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elsewhere    (a) ˌɛlswˈɛəʴr (e2 l s w e@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别处[bié chù, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨˋ, / ] elsewhere, #19,488 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere) [Add to Longdo]
移築[いちく, ichiku] (n,vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere [Add to Longdo]
陰弁慶[かげべんけい, kagebenkei] (n) lion at home but weakling elsewhere [Add to Longdo]
他所;他処;他處(oK)[たしょ, tasho] (n) (1) (See 余所・よそ・1) another place; somewhere else; elsewhere; (2) (arch) moving (to another place) [Add to Longdo]
置き土[おきつち, okitsuchi] (n) earth taken from elsewhere and placed atop [Add to Longdo]
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit [Add to Longdo]
敵は本能寺にあり;敵は本能寺に在り[てきはほんのうじにあり, tekihahonnoujiniari] (exp) (See 本能寺の変) one's true purpose lies elsewhere; one's enemy is in Honnoji [Add to Longdo]
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elsewhere
      adv 1: in or to another place; "he went elsewhere"; "look
             elsewhere for the answer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top