ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

else

EH1 L S   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -else-, *else*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
else[ADJ] ที่แตกต่าง
else[ADV] อย่างแตกต่าง
else[ADJ] อื่นๆ, See also: อย่างอื่น, อื่นๆอีก
else[ADV] อื่นๆ, See also: อย่างอื่น, อื่นๆอีก
elsewhere[ADV] ที่อื่น, See also: แห่งอื่น, Ant. here

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
else(เอลซฺ) adv. อื่นอีก,อื่น,มิฉะนั้น,ถ้าไม่เช่นนั้น adj. อื่น,อย่างอื่น,อีก -or else มิฉะนั้นแล้ว
gelsemiumn. หัวใต้ดินและรากของต้นชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
else(adj) อื่น,อีก,อื่นอีก,อย่างอื่นอีก
else(adv) นอกจากนี้,นอกเหนือจากนั้น,มิฉะนั้น,ถ้าไม่เช่นนั้น
elsewhere(adv) ที่อื่นๆ,ที่ใด,ทางอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want anyone else to get hurt.ฉันไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บตัวแล้ว Emotions (2017)
Who else would benefit besides Mr. Michima?ใครที่จะได้ประโยชน์อีก นอกจากคุณมิชิมะ Ready (2017)
Nobody else is going to die, right?จะไม่มีใครต้องตายอีกใช่ไหม Ready (2017)
Nobody else is going to die, right?จะไม่มีใครต้องตายอีกใช่ไหม Reason (2017)
Does anyone else have a question?มีคำถามอีกไหมคะ Appeal (2017)
There was nobody else I could ask.ฉันไม่รู้จะขอความช่วยเหลือ จากใครได้อีก Choices (2017)
At that time the hatred I had for your backstabbing mother and Mamoru Doi wiped out everything else from my mind.ในตอนนั้น ความเกลียดชังที่พ่อมี ต่อแม่ของลูกที่ทรยศหักหลัง และโดอิ มาโมรุ Reason (2017)
I can't. I like someone else.ไม่ได้หรอก ฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้ว Choices (2017)
I was wondering how people forgive someone else.ผมแค่สงสัยว่า คนเราให้อภัยคนอื่นได้ยังไง Values (2017)
Why don't you work at something else?ไม่ลองหาอย่างอื่นทำดูล่ะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Wasn't about girls, wasn't about nothing else in life.มันไม่ใช่เรื่องของสาวๆ ไม่ใช่เรื่องอื่นในชีวิต CounterPunch (2017)
These guys enter into this, remember, to prove something to themselves and to everyone else.อย่าลืมว่าคนพวกเขาเข้าวงการมา เพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง กับตัวเองและทุกๆ คน CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elseShe is always playing favorites with a few students but very strict with everyone else.
elseWe must put safety before anything else.
elseShe can sing better than anybody else in her class.
elseI entered someone else's room by mistake.
elseAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
elseWe Germans fear God, but nothing else in the world.
elseNeed anything else?
elseYou always try to blame somebody else.
elseTime is more precious than anything else.
elseIs it true that you recover from colds when you give them to someone else?
elseIs anyone else bidding?
elseEven when she thought about something else, ideas of death returned to her mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าง[PRON] else, Example: นกมักจะมีสีขนแตกต่างกันออกไปตามชนิด บ้างก็งดงามสวยบาดตา บ้างก็มีสีมัวๆ เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ, Thai definition: ใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า บางจำนวนหรือบางส่วนของสิ่งที่กล่าวถึงโดยเฉพาะ
ที่อื่น[N] elsewhere, See also: somewhere else, some other place, Syn. ที่อื่นๆ, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลซี[TM] (Chēlsī) EN: Chelsea   FR: Chelsea
อื่น[X] (eūn) EN: other ; else ; another   FR: autre ; différent ; distinct
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner
ไม่มีที่อื่น[xp] (mai mī thī eūn) EN: nowhere else ; not found anywhere else   FR: nulle part ailleurs ; il n'y a aps d'autre endroit
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case   FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ผู้อื่น[pr.] (phū eūn) EN: others ; stranger ; someone else ; another   FR: autre ; autres
สิงสู่[v.] (singsū) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)   
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   
ที่อื่น[X] (thī eūn) EN: elsewhere ; other place   FR: ailleurs ; autre part
ยืมมือ[v. exp.] (yeūm meū) EN: use s.o. to do sth ; do sth through s.o. else   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELSE    EH1 L S
ELSEY    EH1 L S IY0
ELSES    EH1 L S AH0 Z
ELSER    EH1 L S ER0
ELSEN    EH1 L S AH0 N
ELSEA    EH1 L S IY0 AH0
ELSE'S    EH1 L S AH0 Z
ELSESSER    EH1 L S AH0 S ER0
ELSEVIER    EH0 L S EH1 V Y ER0
ELSEVIER    EH1 L S AH0 V IH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
else    (a) ˈɛls (e1 l s)
elsewhere    (a) ˌɛlswˈɛəʴr (e2 l s w e@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别处[bié chù, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨˋ, / ] elsewhere, #19,488 [Add to Longdo]
别的[bié de, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙, / ] else; other [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子;御子[おこ, oko] (n) (pol) (See 子・こ・1) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子さん[おこさん, okosan] (n) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子様[おこさま, okosama] (n) (pol) child (someone else's) [Add to Longdo]
お嬢;御嬢[おじょう, ojou] (n) (hon) (someone else's) daughter [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
どんなものよりも[, donnamonoyorimo] (exp) more than anything (else) [Add to Longdo]
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
補完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top