ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eloquently

EH1 L AH0 K W AH0 N T L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eloquently-, *eloquently*, eloquent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eloquently[ADV] อย่างมีวาทศิลป์, See also: อย่าง(คารม)คมคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Junuh had discovered, as Bagger so eloquently put it, how to stop thinkin' without falling' asleep....จูเนอได้ค้นพบ สิ่งที่แบ็กเกอร์เรียกว่า... ...วิธีที่จะหยุดคิดโดยไม่ผล็อยหลับ The Legend of Bagger Vance (2000)
I have with me Fordyce's Sermons which speak very eloquently on all matters moral.-ผมมีบทสวดของฟอร์ไดซ์มาด้วย ที่กล่าวถึงสิ่งต่างไว้อย่างมีศิลธรรม Pride & Prejudice (2005)
As the Princesa so eloquently pointed out, this is not your fight.เจ้าหญิง ท่านช่างพูดจาฉะฉาน, นี่ไม่ใช่เที่ยวบินของเจ้า Princess Protection Program (2009)
That's a difficult choice, one I understand all too well but as you so eloquently put it sometimes a man can meet his destiny on the road he took to avoid it.ตัดสินใจยากล่ะสิ ผมรู้ดี .... อย่างที่คุณบอกกับผม... The International (2009)
He speaks so eloquently.วาทะศิลป์เค้าดีจริงๆ นะเนี่ย Episode #1.10 (2010)
Eloquently put.บางทีเราอาจจะกังวลกับเรื่องนี้มากไปรึเปล่าแองจี้ Dark Shadows (2012)
As I am doing so eloquently right now.ที่จะถามคำถามนี้เท่ากับฉัน The Date Night Variable (2012)
Which I gladly agreed to, because Ryder eloquently told me that what he wanted to unplug were his feelings.ซึ่งฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไรเดอร์บอกกับฉันว่า สิ่งที่เขาอยากจะ unplug Lights Out (2013)
I wish I could have spoken more eloquently, but...ฉันควรจะพูดให้ดีกว่านี้ Believe (2013)
I think the wreck in the middle of the Potomac made his point fairly eloquently.ผมคิดว่าการก่อวินาศกรรมในช่วงกลางของโปโตแมค ทำจุดของเขาค่อนข้างฉะฉาน Captain America: The Winter Soldier (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eloquentlyHe spoke on more and more eloquently.
eloquentlyHe spoke so eloquently that the audience were all moved to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าฟัง[ADV] sweetly, See also: eloquently, vividly, Syn. ไพเราะ, รื่นหู, เสนาะหู, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงได้น่าฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently   FR: couramment

CMU English Pronouncing Dictionary
ELOQUENTLY    EH1 L AH0 K W AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eloquently    (a) ˈɛləkwəntliː (e1 l @ k w @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
述べ立てる[のべたてる, nobetateru] (v1) to relate at great length; to dwell eloquently (on) [Add to Longdo]
弁じ立てる[べんじたてる, benjitateru] (v1) to speak eloquently; to talk volubly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eloquently
   adv 1: with eloquence; "he expressed his ideas eloquently" [syn:
       {eloquently}, {articulately}] [ant: {inarticulately},
       {ineloquently}]
   2: in an articulate manner; "he argued articulately for his
     plan" [syn: {articulately}, {eloquently}] [ant:
     {inarticulately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top