ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eloquent

EH1 L AH0 K W AH0 N T   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eloquent-, *eloquent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eloquent[ADJ] ซึ่งมีวาทศิลป์, See also: ซึ่งพูดเป็น, พูดดี, ซึ่งมีความสามารถในการพูด, Syn. expressive, persuasive
eloquently[ADV] อย่างมีวาทศิลป์, See also: อย่าง(คารม)คมคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent

English-Thai: Nontri Dictionary
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was eloquent: "This is the most happiest day of my life."เขาระล่ำละลัก "วันสุขสุดๆ ในชีวิตผม" The Bodyguard (1992)
Holy Lord, Gentle Glory, Eloquent, Compassionate...พระผู้ศักดิ์สิทธิ์มหาเมตตาวาจาสิทธิ์... Seven Years in Tibet (1997)
Junuh had discovered, as Bagger so eloquently put it, how to stop thinkin' without falling' asleep....จูเนอได้ค้นพบ สิ่งที่แบ็กเกอร์เรียกว่า... ...วิธีที่จะหยุดคิดโดยไม่ผล็อยหลับ The Legend of Bagger Vance (2000)
You're so eloquent today, Your Majesty.วันนี้ฝ่าบาททรงมีวาทศิลป์ยิ่งนัก Howl's Moving Castle (2004)
I have with me Fordyce's Sermons which speak very eloquently on all matters moral.-ผมมีบทสวดของฟอร์ไดซ์มาด้วย ที่กล่าวถึงสิ่งต่างไว้อย่างมีศิลธรรม Pride & Prejudice (2005)
Moving eloquent, passionate.ท่านผิดแล้ว เซอร์สิสนำศึกมาก่อน 300 (2006)
That's pretty eloquent for 9:00 a. m.เป็นคำคมที่เยี่ยมมาก สำหรับเวลา 9 โมงเช้า Chuck Versus the DeLorean (2008)
Eloquent, Sheriff.ถ้างั้นจะเปิดประตูรอไว้เลยนะ My Bloody Valentine (2009)
As the Princesa so eloquently pointed out, this is not your fight.เจ้าหญิง ท่านช่างพูดจาฉะฉาน, นี่ไม่ใช่เที่ยวบินของเจ้า Princess Protection Program (2009)
That's a difficult choice, one I understand all too well but as you so eloquently put it sometimes a man can meet his destiny on the road he took to avoid it.ตัดสินใจยากล่ะสิ ผมรู้ดี .... อย่างที่คุณบอกกับผม... The International (2009)
And since I've already given the fancy eloquent version of this speech before, right now I'm just gonna be blunt and honest.และตั้งแต่ผมได้แสดงให้เห็น ถึงความสามารถที่มีมาก่อนแล้ว ตอนนี้ ผมจะกลับมาเป็นคนที่ ซื่อบื่อและซื่อสัตย์ Chuck Versus the American Hero (2010)
He speaks so eloquently.วาทะศิลป์เค้าดีจริงๆ นะเนี่ย Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eloquentHer face was eloquent of her sorrow.
eloquentHe spoke on more and more eloquently.
eloquentHe spoke so eloquently that the audience were all moved to tears.
eloquentHis speech is very eloquent.
eloquentIt seems like you're unexpectedly eloquent.
eloquentShe doesn't talk much, but once she does speak she is eloquent.
eloquentThe audience was impressed by his eloquent lecture.
eloquentThe body became more eloquent.
eloquentThe eloquent campaigner was elected hands down.
eloquentThe eloquent scholar readily participated in the debate.
eloquentThe eyes are as eloquent as the tongue.
eloquentWe were deeply impressed by the lecture's eloquent speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าคารม[ADJ] eloquent, See also: rhetorical, Example: น้องเป็นคนเจ้าคารมจึงมีแต่คนรัก ในขณะที่พี่เป็นคนปากหนักจึงไม่มีใครสนใจ, Thai definition: ู้ที่มีฝีปากคมคาย
น่าฟัง[ADV] sweetly, See also: eloquently, vividly, Syn. ไพเราะ, รื่นหู, เสนาะหู, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงได้น่าฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently   FR: couramment
สุนทร[adj.] (sunthøn) EN: eloquent   FR: éloquent
ติดสำนวน[adj.] (titsamnūan) EN: eloquent   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELOQUENT    EH1 L AH0 K W AH0 N T
ELOQUENTLY    EH1 L AH0 K W AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eloquent    (j) ˈɛləkwənt (e1 l @ k w @ n t)
eloquently    (a) ˈɛləkwəntliː (e1 l @ k w @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄辩[xióng biàn, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] eloquent; oratory; rhetoric, #40,266 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, ] eloquent; talent, #66,602 [Add to Longdo]
辩士[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] eloquent person; person with rhetoric skills, #169,609 [Add to Longdo]
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 齿 / ] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab [Add to Longdo]
善辩[shàn biàn, ㄕㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] eloquent; good at arguing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eloquent {adv}eloquently [Add to Longdo]
redegewandt; eloquent {adj} | redegewandter | am redegewandtesteneloquent | more eloquent | most eloquent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口が立つ;口がたつ[くちがたつ, kuchigatatsu] (exp,v5t) (See 弁が立つ・べんがたつ) to be eloquent; to have a way with words [Add to Longdo]
口八丁[くちはっちょう, kuchihacchou] (n) voluble; eloquent [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
三寸[さんずん, sanzun] (n,adj-no) eloquent [Add to Longdo]
三寸の舌[さんずんのした, sanzunnoshita] (n) eloquent tongue [Add to Longdo]
手八丁口八丁[てはっちょうくちはっちょう, tehacchoukuchihacchou] (n) (See 口八丁,手八丁) eloquent and skilled (worker) [Add to Longdo]
述べ立てる[のべたてる, nobetateru] (v1) to relate at great length; to dwell eloquently (on) [Add to Longdo]
清談[せいだん, seidan] (n,vs) (1) Qingtan (Taoist-related movement in ancient China); (2) noble, refined, eloquent speech [Add to Longdo]
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P) [Add to Longdo]
弁が立つ[べんがたつ, bengatatsu] (exp,v5t) to be eloquent; to have a way with words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eloquent
   adj 1: expressing yourself readily, clearly, effectively; "able
       to dazzle with his facile tongue"; "silver speech" [syn:
       {eloquent}, {facile}, {fluent}, {silver}, {silver-
       tongued}, {smooth-spoken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top