ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eloquence

EH1 L AH0 K W AH0 N S   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eloquence-, *eloquence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eloquence(เอล'ละเควินซฺ) n. การพูดคล่อง,การมีคารมคมคาย,สำนวนคมคาย, Syn. oratory

English-Thai: Nontri Dictionary
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Temple. "Action is eloquence."เทมเพิล การปฏิบัติคือโวหารอันไพเราะ Dentist of Detroit (2011)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
Then I know already. Is or is not feel that oneself eloquence bad.ถ้าคุณไม่รู้จะพูดอะไรดีล่ะก็ Spellbound (2011)
Perhaps his experience added to his eloquence in drafting a document... mused to justify it.บางที แซลลี่ เฮมมิงส์ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจของเขา The Midnight Ride (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eloquenceHe is a Cicero in eloquence.
eloquenceHe is second to none in eloquence in the world of politics.
eloquenceSuch was his eloquence that everybody was moved to tears.
eloquenceThere is eloquence in screaming.
eloquenceWe marveled at the little boy's eloquence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)
คารม[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, words, argument, Syn. ฝีปาก, ถ้อยคำ, Example: สักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าคงพอจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดยืนที่จะไม่หวั่นไหวไปกับคารมคำโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายสินค้าได้โดยง่าย, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย
ฝีปาก[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, verbal skill, Example: มิเพียงแต่ ฝีปาก ดี ที่ทำให้เขาได้แจ้งเกิด หากบวกความรู้ ความฉลาดหลักแหลม ไหวพริบในการเดินบนถนนสายนี้, Thai definition: คารมของผู้กล่าว, โวหารในการเจรจา
สำบัดสำนวน[N] eloquence, Syn. สำนวนโวหาร, Example: งานเขียนของเธอเล่นสำบัดสำนวนมากเกินไป จนแทบกลายเป็นบทลิเกไปเลย, Thai definition: สำนวนคำพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill   FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument   FR: argument [m]
ผู้มีโวหารดี[xp] (phū mī wōhān dī) EN: man of eloquence ; man with a silver tongue   
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully   FR: parler avec éloquence
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech   
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELOQUENCE    EH1 L AH0 K W AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eloquence    (n) ˈɛləkwəns (e1 l @ k w @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口才[kǒu cái, ㄎㄡˇ ㄘㄞˊ, ] eloquence, #20,690 [Add to Longdo]
辩才[biàn cái, ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ, / ] eloquence, #101,259 [Add to Longdo]
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 齿 / ] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
快弁[かいべん, kaiben] (n) eloquence [Add to Longdo]
口達者[くちだっしゃ, kuchidassha] (adj-na,n) eloquence; glibness [Add to Longdo]
口弁[こうべん, kouben] (n) eloquence [Add to Longdo]
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P) [Add to Longdo]
宏弁[こうべん, kouben] (n) (obsc) fluency; eloquence [Add to Longdo]
手八丁[てはっちょう, tehacchou] (n,adj-na) eloquence; cleverness in speaking [Add to Longdo]
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive [Add to Longdo]
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive [Add to Longdo]
舌鋒[ぜっぽう, zeppou] (n) eloquence; (sharp) tongue [Add to Longdo]
達弁[たつべん, tatsuben] (n) eloquence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eloquence
   n 1: powerful and effective language; "his eloquence attracted a
      large congregation"; "fluency in spoken and written English
      is essential"; "his oily smoothness concealed his guilt
      from the police" [syn: {eloquence}, {fluency},
      {smoothness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top