ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elope

AH0 L OW1 P   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elope-, *elope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elope[VI] (หญิงชาย) หนีตามกันไปโดยไม่แต่งงานหรือขออนุญาตจากผู้ปกครอง, See also: หนีตามผู้ชายไป, Syn. run off, slip out
elope with[PHRV] หนีตามไป, See also: หนีตาม, Syn. abscond with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elope(อีโลพ') vi. หนีตามผู้ชายไป,หนีตามไปกับคนรัก, See also: elopement n. ดูelope eloper n. ดูelope
antelope(แอน' ทิโลพ) n. ละมั่ง, หนังละมั่ง -antilopian, antilopine adj.
develope(ดิเวล'เลิพ) vt.,vi. ดูdevelop
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก
envelope(เอน'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,สิ่งห่อหุ้ม,เปลือกหุ้ม,เครื่องหุ้มห่อ
underdevelope(อัน'เดอะดิเวล'เลิพ) vt. =underdevelop (ดู)
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
elope(vi) หนีตาม,หอบผ้าหอบผ่อนหนี
antelope(n) ละมั่ง
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elopementการหนีตามชายชู้, การหนีตามผู้ชาย, การพากันหนีในทางชู้สาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My youngest sister has left all her friends, has eloped,น้องสาวคนเล็กของฉันหนีจากเพื่อนๆ ของหล่อน หนีตามผู้ชายไป Episode #1.5 (1995)
Had they no apprehension about anything before the elopement took place?เขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมัน ก่อนที่จะมีการหนีตามเกิดขึ้นใช่มั้ย Episode #1.5 (1995)
Your youngest sister's infamous elopement. I know it all!น้องสาวคนเล็กของเธอหนีตามผู้ชายไป ฉันรู้เรื่องหมดแล้ว Episode #1.6 (1995)
We'll be together in Paris again soon. A bientôt. They've eloped.เราจะอยู่ด้วยกันในปารีสอีกครั้งเร็วๆนี้ พวกเขาหนีตามกันไป Anastasia (1997)
We eloped over the weekend.เราอยู่ด้วยกันตอนสุดสัปดาห์ Mona Lisa Smile (2003)
You write a note if you're going to elope, man or for a double suicideคนเรามักเขียนโน๊ตไว้ เมื่อรู้ตัวว่าอาจเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง หรือว่า ฆ่าตัวตายคู่ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
He came back to see us last summer, and declared passionate love for my sister, whom he tried to persuade to elope with him.-เขากลับมาเยี่ยมเราอีกเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว และบอกว่ารักน้องสาวผม -ผู้ซึ่งเขาพยายาม ชวนให้หนีตามไปอยู่ด้วยกัน Pride & Prejudice (2005)
Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.เธอคิดว่ามันจะถูกทำลาย เพราะผู้หญิงที่ต้อยตํ่ากว่างั้นหรือ ที่น้องสาวหนีตามเขาไป จนต้องแต่งงานอย่างอื้อฉาว ที่เกิดขึ้นได้ เพราะลุงของเธอจ่ายให้หรอก Pride & Prejudice (2005)
let's elope.หนีตามกันไปเถอะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
elope? yeah.หนีตาม ใช่ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Johanna elope with you?โจแฮนนา จะหนีตามแกไปงั้นรึ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
An elopement?หนีตามกันไปน่ะเหรอ Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elopeMy mother said if I eloped, she would never forgive me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยพัฒนา[adj.] (dǿi phatthanā) EN: underdeveloped   
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: fruit with undeveloped seeds   
ไข่ลม[n. exp.] (khailom) EN: unfertilized egg ; undeveloped egg   FR: oeuf non fécondé [m]
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped   
ล้าหลัง[adj.] (lālang) EN: underdeveloped   FR: sous-développé
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
นักพัฒนาที่ดิน[n. exp.] (nak phatthanā thīdin) EN: property developer   
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; photographic developer   FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
หนีไป[v.] (nīpai) EN: escape ; run away ; elope   FR: s'enfuir ; fuir ; se sauver ; s'échapper ; déguerpir ; filer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELOPE    AH0 L OW1 P
ELOPES    AH0 L OW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elope    (v) ˈɪlˈoup (i1 l ou1 p)
eloped    (v) ˈɪlˈoupt (i1 l ou1 p t)
elopes    (v) ˈɪlˈoups (i1 l ou1 p s)
elopement    (n) ˈɪlˈoupmənt (i1 l ou1 p m @ n t)
elopements    (n) ˈɪlˈoupmənts (i1 l ou1 p m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
アンテロープ[, antero-pu] (n) antelope [Add to Longdo]
エンベロープ[, enbero-pu] (n) envelope [Add to Longdo]
クリエイター[, kurieita-] (n) creator; inventor; developer [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[, sofutoueadeiberoppakitto] (n) {comp} software developer kit [Add to Longdo]
ディベロッパー[, deiberoppa-] (n) developer [Add to Longdo]
デベロッパー[, deberoppa-] (n) developer; (P) [Add to Longdo]
デベロッパーニセン[, deberoppa-nisen] (n) {comp} Developer2000 [Add to Longdo]
プロングホーン[, puronguho-n] (n) pronghorn (Antilocapra americana); pronghorn antelope [Add to Longdo]
ポチ袋;ぽち袋;点袋[ポチぶくろ(ポチ袋);ぽちぶくろ(ぽち袋;点袋), pochi bukuro ( pochi fukuro ); pochibukuro ( pochi fukuro ; ten fukuro )] (n) (See お年玉・おとしだま) decorative paper envelope for giving New Year's gifts (usu. money given to children) and congratulatory gifts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
開発者[かいはつしゃ, kaihatsusha] developer [Add to Longdo]
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]
封筒[ふうとう, fuutou] envelope [Add to Longdo]
包絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]
デベロッパーニセン[でべろっぱーにせん, deberoppa-nisen] Developer2000 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elope
   v 1: run away secretly with one's beloved; "The young couple
      eloped and got married in Las Vegas" [syn: {elope}, {run
      off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top