ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elongation

IY2 L AO0 NG G EY1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elongation-, *elongation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elongation(อีลองเก'เชิน) n. การทำให้ยาวออกไป,สิ่งที่ถูกทำให้ยาวออกไป,ส่วนที่ยืดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
elongation(n) การขยาย,การยืดออก,การต่อ,ส่วนที่ยืดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elongationความยืด, การยืด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elongationการยืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Elongation at breakร้อยละการยืดของชิ้นทดสอบที่จุดขาด คำนวณได้จากสูตร การยืด (%) = (ความยาวสุดท้าย – ความยาวเริ่มต้น)/ความยาวเริ่มต้น x100 วิธีทำสามารถหาได้จาก ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]
Elongation to Breakการยืดทั้งหมด [การแพทย์]
Elongation, Chordalการยืดออกของคอร์ดี [การแพทย์]
Elongation, Ultimateการยืดทั้งหมด [การแพทย์]
Elongation, Verticalสูงมากกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flat forehead, elongation of the parietal and occipital regions.ส่วนของหน้าผากแบนราบ การขยายยืดออกไปของ ผนังหุ้มกะโหลกและ บริเวณท้ายทอย A Night at the Bones Museum (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELONGATION    IY2 L AO0 NG G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elongation    (n) ˌiːlɒŋgˈɛɪʃən (ii2 l o ng g ei1 sh @ n)
elongations    (n) ˌiːlɒŋgˈɛɪʃənz (ii2 l o ng g ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dehnung {f}; Verlängerung {f} | Dehnung bei Höchstkraftelongation | percentage elongation [Add to Longdo]
Streckungswachstum {n}elongation growth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P) [Add to Longdo]
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P) [Add to Longdo]
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elongation
   n 1: the quality of being elongated
   2: an addition to the length of something [syn: {elongation},
     {extension}]
   3: the act of lengthening something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top