ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elongate

AH0 L AO1 NG G EY0 T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elongate-, *elongate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elongate[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long
elongate[VT] ทำให้ยาวขึ้น, See also: ทำให้ยืดยาว, Syn. lengthen, prolong, stetch
elongated[ADJ] ซึ่งยืดออกไป, See also: ซึ่งขยายออก, ซึ่งยืดยาวขึ้น, ยาว, Syn. long

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elongate(อิลอง'เกท) v. ยืดออก,ขยาย adj. ยาวเรียว, See also: elongative adj. ดูelongate

English-Thai: Nontri Dictionary
elongate(vi,vt) ขยายให้ยาว,ต่อ,ยืด,เพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elongateยืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elongated cavityโพรงยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongateแบน [การแพทย์]
Elongatedยาวรี,เรียวยาว,เป็นรูปไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gotta curve your spine forward, elongate.Gotta curve your spine forward, elongateBad News Blair (2007)
Look at the elongated cranium.ดูกะโหลกส่วนที่ยื่นออกไปสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Nazca Indians used to bind their infants' heads with rope to elongate the skull like that.อินเดียนแดงเผ่านาซกา รัดเชือกที่หัวทารกแรกเกิด ทำให้กระโหลกยื่นมาอย่างนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
As people get older, the most noticeable thing is that the face elongates...เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ส่วนที่เด่นมากๆ บนใบหน้าก็จะขยายขึ้น... Episode #1.5 (2009)
The first signs of physical deformities began with elongated ears.หูที่ยื่นยาวขึ้น กับสภาวะจิตใจที่แย่ลง Daybreakers (2009)
The elongated slant... It could be a Cyrillic influence.ขาตัว A เองลาดยืดออกไป อาจจะเอามาจากฟ้อนต์ซีรีลิก Withdrawal (2010)
We have an elongate reptile-type creature.เราเจอ สัตว์ตัวยาว ๆ ประเภทเลื้อยคลาน Prometheus (2012)
Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to present lot 231, an ancient refracting elongated telescope constructed by the Italian scientist Galileo Galilei.ท่านผู้มีเกียรติครับ ผมมีความยินดี ที่จะนำเสนอชิ้นที่สองร้อยสามสิบเอ็ด กล้องส่องทางไกลปรับระยะได้ สร้างโดยนักวิทยาศาสตร์อิตาเลียน กาลิเลโอ กาลิเลอี The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุย[ADJ] oval, See also: elongated, Thai definition: กลมรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   
ทุย[adj.] (thui) EN: round ; out of round ; elongated ; out of shape   
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long

CMU English Pronouncing Dictionary
ELONGATE    AH0 L AO1 NG G EY0 T
ELONGATED    AH0 L AO1 NG G EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elongate    (v) ˈiːlɒŋgɛɪt (ii1 l o ng g ei t)
elongated    (v) ˈiːlɒŋgɛɪtɪd (ii1 l o ng g ei t i d)
elongates    (v) ˈiːlɒŋgɛɪts (ii1 l o ng g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナガテングハギモドキ[, nagatenguhagimodoki] (n) elongate unicornfish (Naso lopezi, species of western Pacific tang) [Add to Longdo]
ヒラニザ[, hiraniza] (n) elongate surgeonfish (Acanthurus mata, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
猿臂を伸ばす[えんぴをのばす, enpiwonobasu] (exp,v5s) (obsc) to stretch one's arms; to elongate one's arms [Add to Longdo]
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback [Add to Longdo]
瑠璃貝[るりがい;ルリガイ, rurigai ; rurigai] (n) (uk) elongate janthina (species of purple sea snail, Janthina globosa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elongate
   adj 1: (of a leaf shape) long and narrow [syn: {linear},
       {elongate}]
   2: having notably more length than width; being long and
     slender; "an elongate tail tapering to a point"; "the old
     man's gaunt and elongated frame" [syn: {elongate},
     {elongated}]
   v 1: make long or longer by pulling and stretching; "stretch the
      fabric" [syn: {elongate}, {stretch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top