ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eloign

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eloign-, *eloign*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eloign(อิลอยน') vt. ย้ายตัวเองไปอยู่ที่ไกล., See also: eloigner n. ดูeloign eloiner n. ดูeloign eloignment n. ดูeloign eloinment n. ดูeloign

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่างไกล[X] (hāngklai) EN: far ; a long way ; afar ; a great distance   FR: lointain ; éloigné
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
ไกล[adj.] (klai) EN: far ; remote ; distant ; long   FR: loin ; lointain ; éloigné ; distant
ไล่แมลง [X] (lai malaēng) FR: qui éloigne les insectes
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
นำลิ่ว[adv.] (namliu) EN: distantly ; remotely   FR: éloigné ; à distance
ออก[v.] (øk) EN: go out   FR: sortir ; aller dehors ; s'éloigner
ออกห่าง[v. exp.] (øk hāng) EN: stay away from   FR: éloigner ; tenir à distance
พลัดพราก[v.] (phlatphrāk) EN: be separated from ; be parted from   FR: être séparé ; être éloigné

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top