ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elocution

EH2 L AH0 K Y UW1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elocution-, *elocution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elocution[N] ศิลปของการพูดในที่ชุมชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution

English-Thai: Nontri Dictionary
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Speech, elocution and poise.- การพูด การออกเสียงและบุคลิก Mona Lisa Smile (2003)
Brushing up. Hence, the elocution lessons.หยุดพูดจาวกวนได้แล้ว The King's Speech (2010)
You're not some middle-class banker who wants elocution lessons so you can chitchat...เอกอัคราชฑูตของฮิตเลอร์ เคาน์ท ฟอน ริปเบนทรอฟ คอยส่งคาร์เนชั่นให้เธอวันละ 17 ดอก The King's Speech (2010)
I taught elocution in schools.- หน้าที่ของฝ่าบาทคือมาหารือและรับคำแนะนำจากเรา The King's Speech (2010)
Welcome back to elocution classes for spreading the Gospel.ยินดีต้อนรับ กลับเข้าสู่การเรียนเผยแพร่คำสอนของพระเจ้า In the Evening (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELOCUTION    EH2 L AH0 K Y UW1 SH AH0 N
ELOCUTIONS    EH2 L AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elocution    (n) ˌɛləkjˈuːʃən (e2 l @ k y uu1 sh @ n)
elocutionary    (j) ˌɪləkjˈuːʃənəriː (i2 l @ k y uu1 sh @ n @ r ii)
elocutionist    (n) ˌɛləkjˈuːʃənɪst (e2 l @ k y uu1 sh @ n i s t)
elocutionists    (n) ˌɛləkjˈuːʃənɪsts (e2 l @ k y uu1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diktion {f}; Vortragskunst {f} | Diktionen {pl}; Vortragskünste {pl}elocution | elocutions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロキューション[, erokyu-shon] (n) elocution [Add to Longdo]
台詞回し[せりふまわし, serifumawashi] (n) theatrical elocution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elocution
      n 1: an expert manner of speaking involving control of voice and
           gesture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top