ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ellipsoid

AH0 L IH1 P S OY0 D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ellipsoid-, *ellipsoid*, ellipsoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipsoid[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
ellipsoid[N] รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ellipsoidn. รูปแข็งกลมที่ผิวราบทุกส่วนเป็นรูปกลมไข่หรือวงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipsoidทรงรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ellipsoid; ellipsoidalทรงรี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ellipsoidal; ellipsoidทรงรี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ellipsoidรูปรีๆ,รูปกลมรี [การแพทย์]
Ellipsoid Jointsข้อต่อแบบรูปรี [การแพทย์]
Ellipsoidal Waveคลื่นทรงรี [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLIPSOID    AH0 L IH1 P S OY0 D
ELLIPSOIDS    AH0 L IH1 P S OY0 D Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipsoid {n} | Ellipsoiden {pl}ellipsoid | ellipsoids [Add to Longdo]
ellipsoid {adj}ellipsoidal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楕円体[だえんたい, daentai] (n) ellipsoid body [Add to Longdo]
楕円面[だえんめん, daenmen] (n) ellipsoid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ellipsoid
   adj 1: having the nature or shape of an ellipsoid [syn:
       {ellipsoid}, {ellipsoidal}, {spheroidal}]
   n 1: a surface whose plane sections are all ellipses or circles;
      "the Earth is an ellipsoid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top