ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ellipsis

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ellipsis-, *ellipsis*, ellipsi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipsis[N] การละไว้ (มีสัญลักษณ์คือจุดสามจุด...)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ellipsis(อิลิพ'ซิส) n., (pl. ellipses) การตัดคำทิ้งจากประโยค,วิธีการเว้นคำหรือถ้อยคำไว้เข้าใจเอง,เครื่องหมายเว้นคำ " ","....."

English-Thai: Nontri Dictionary
ellipsis(n) การละคำในประโยค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipsisการละความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ellipsisการละ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When does Ellipsis expire?รหัส Ellipsis จะหมดอายุเมื่อไหร่? Casino Royale (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดไข่ปลา[N] marks of omission, See also: ellipsis, dotted line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ …

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]
ไข่ปลา[n.] (khai plā) EN: line of dots ; suspension points ; ellipsis   
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis   FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ellipsis    (n) ˈɪlˈɪpsɪs (i1 l i1 p s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipse {f} | Ellipsen {pl}ellipsis | ellipses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] (n) ellipsis [Add to Longdo]
省略符号[しょうりゃくふごう, shouryakufugou] (n) ellipsis points (e.g. ....); suspension points; apostrophe [Add to Longdo]
中略[ちゅうりゃく, chuuryaku] (n,vs) omission; ellipsis; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
省略記号[しょうりゃくきごう, shouryakukigou] ellipsis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ellipsis
      n 1: omission or suppression of parts of words or sentences
           [syn: {ellipsis}, {eclipsis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top