ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eliza

IH0 L AY1 Z AH0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eliza-, *eliza*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Elizabeth I[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603, See also: พระธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 และแอนน์โบลีน, สมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษและไอร์แลนด์ใน
Elizabethan[ADJ] เกี่ยวกับสภาพชีวิตของผู้คนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
Elizabethan[N] คนอังกฤษโดยเฉพาะนักเขียนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
Elizabeth II[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน, See also: พระธิดาของกษัตริย์จอร์จที่ 6 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1926

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Elizabethan periodสมัยเอลิซาเบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Elizabethan styleกระบวนแบบเอลิซาเบท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Try your Sandra Dee, Jackie Kennedy... or Elizabeth Taylor-Cleopatra wig.ลองทรงผมของ ซานดร้า ดีย์ แจ็กกี้ เคเนดี้... หรือแบบ อลิซาเบท เทย์เลอร์ ในเรื่อง คลีโอพัตรา Dirty Dancing (1987)
Thank you, Miss Elizabeth.ขอบคุณนะมิสอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This is our honored guest, Miss Elizabeth.นี่คือแขกผู้มีเกียรติของเรา คุณอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Elizabeth. Miss.อลิซาเบธ นางสาว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This is Miss Elizabeth from Cardiff.มิสอบิซาเบธ จากคาดิฟ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
D'you hear that, Miss Elizabeth?เราก็ไปถึงเอเด็น คุณได้ยินมั้ย คุณอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Miss Elizabeth's benevolence knows no bounds.คุณอลิซาเบธก็มีเสน่ห์อย่างนี้เสมอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, good night, Miss Elizabeth and...กู้ดไนท์ครับ คุณอลิซาเบธ และ... The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Miss Elizabeth and the English.มิสอลิซาเบธกับหนุ่มอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Firstly, Miss Elizabeth died in her sleep and secondly, they're not animals like you, Morgan.อย่างแรก มิสอลิซาเบธนอนหลับเป็นตาย และอย่างที่สอง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I know even less about you than I did about Miss Elizabeth.ไม่รู้เรื่องของคุณเลยนอกจากชื่อว่า มิสอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Miss Elizabeth.มิสอลิซาเบธ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elizaAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
elizaElizabeth is independent of her parents.
elizaElizabeth, Queen of England.
elizaI have not seen anything of Elizabeth lately.
elizaI name this ship the Queen Elizabeth.
elizaQueen Elizabeth I passed away in 1603.
elizaQueen Elizabeth's accession to the throne.
elizaShe was named Elizabeth after her aunt.
elizaTed loves his wife Elizabeth.
elizaThe girl was called Elizabeth after her grandmother.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIZA    IH0 L AY1 Z AH0
ELIZALDE    EH0 L IY0 Z AA1 L D IY0
ELIZABETH    IH0 L IH1 Z AH0 B AH0 TH
ELIZABETH    IH0 L IH1 Z AH0 B IH0 TH
ELIZABETH'S    IH0 L IH1 Z AH0 B AH0 TH S
ELIZABETHAN    EH2 L IH0 Z AH0 B IY1 TH AH0 N
ELIZABETHTOWN    AH0 L IH1 Z AH0 B EH0 TH T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eliza    (n) ˈɪlˈaɪzə (i1 l ai1 z @)
Elizabeth    (n) ˈɪlˈɪzəbəθ (i1 l i1 z @ b @ th)
Elizabethan    (n) ˈɪlˌɪzəbˈiːθn (i1 l i2 z @ b ii1 th n)
Elizabethans    (n) ˈɪlˌɪzəbˈiːθnz (i1 l i2 z @ b ii1 th n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊丽莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (person name), #20,147 [Add to Longdo]
伊莉莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, ] Elizabeth; also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
伊莉萨白[Yī lì sà bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄙㄚˋ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (name); also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elizakolibri {m} [ornith.]Mexican Sheartail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel) [Add to Longdo]
ノヴェライゼーション[, noveraize-shon] (n) novelization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top