ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elixir

AH0 L IH1 K S ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elixir-, *elixir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elixir[N] ยาอายุวัฒนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)

English-Thai: Nontri Dictionary
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ,น้ำอมฤต,น้ำทิพย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elixirอิลิกเซอร์,อีลิกเซอร์,อีลิกเซ่อ,ยาอีลิกเซอร์,ยาน้ำที่ละลายในแอลกอฮอล์,ยาน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't always take your DNA elixirs.ฉันจะไม่กินยาปรับดีเอ็นเอไปตลอด Bicentennial Man (1999)
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
With the Elixir of Life, Voldemort will be strong again.เพื่อให้โวลเดอมอร์กลับแข็งแรงขึ้นอีก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He has enough Elixir to set his affairs in order.เขามียาชุบชีวิตเพียงพอที่จะจัดการอะไร Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
'Twas Pirelli's Miracle Elixir...นี่คือ มหัศจรรย์น้ำอมฤต พิเรลลี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Just like an elixir ought to do!อย่างที่น้ำอมฤตควรจะเป็น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Buy Pirelli's Miracle Elixir:ซื้อ พิเรลลี่ มหัศจรรย์น้ำอมฤต: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Who has-a da nerve-a to say my elixir is piss!ผู้ใดอาจหาญ กล่าวว่าน้ำอมฤตของกระผมเป็นฉี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I have opened a bottle of Pirelli's elixir, and I say to you that it is...ผมได้ลองเปิดขวดน้ำอมฤตพิเรลลี่แล้ว ผมขอยืนยันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Just so it's fresh in your mind, this isn't a magic elixir.พูดเพื่อให้คุณจำนะว่า /N นี่ไม่ใช่ยาวิเศษรักษาทุกโรค Just Business (2008)
What elixir have you been drinking?คุณไปดื่มน้ำอมฤตที่ไหนมาเหรอ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.ดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะ จากบ่อน้ำอมฤต ผมอยากให้คุณเปิดมัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIXIR    AH0 L IH1 K S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elixir    (n) ˈɪlˈɪksər (i1 l i1 k s @ r)
elixirs    (n) ˈɪlˈɪksəz (i1 l i1 k s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] elixirs; sweet wine, #285,841 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリキシル;エリクシア[, erikishiru ; erikushia] (n) elixir [Add to Longdo]
エリキシル剤[エリキシルざい, erikishiru zai] (n) elixir [Add to Longdo]
仙丹[せんたん, sentan] (n) the elixir (of life) [Add to Longdo]
仙薬[せんやく, senyaku] (n) panacea; elixir (of life) [Add to Longdo]
煉丹[れんたん, rentan] (n) elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) [Add to Longdo]
煉丹術[れんたんじゅつ, rentanjutsu] (n) alchemy; art of making elixirs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elixir
   n 1: a sweet flavored liquid (usually containing a small amount
      of alcohol) used in compounding medicines to be taken by
      mouth in order to mask an unpleasant taste
   2: hypothetical substance that the alchemists believed to be
     capable of changing base metals into gold [syn:
     {philosopher's stone}, {philosophers' stone}, {elixir}]
   3: a substance believed to cure all ills

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top