ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elitism

AH0 L IY1 T IH2 Z AH0 M   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elitism-, *elitism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elitism[N] การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น
elitism[N] ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elitismอติชนนิยม, อภิชนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're trying to show me the dangers of my own elitism.คุณกำลังแสดงให้ฉันเห็นถึงอันตราย ของอภิสิทธิ์ตัวเอง Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
People are hurting, unemployment is up, the dollar is weak, and the arts smack of elitism and self-absorption, indulgence and privilege.ผู้คนเจ็บปวด คนว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลล์ก็อ่อนลง และศิลปะเป็นเรื่องของ คนรวยและ เห็นแก่ตัว I Am Unicorn (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELITISM    AH0 L IY1 T IH2 Z AH0 M
ELITISM    EY0 L IY1 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elitism    (n) ˈɪlˈiːtɪzəm (i1 l ii1 t i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elitismus {m}elitism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリート意識[エリートいしき, eri-to ishiki] (n) elitism [Add to Longdo]
選民思想[せんみんしそう, senminshisou] (n) (See 選民) elitism; idea of being part of a chosen people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elitism
      n 1: the attitude that society should be governed by an elite
           group of individuals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top