ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elision

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elision-, *elision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elision[N] การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission
elision[N] การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elisionการตัดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elision    (n) ˈɪlˈɪʒn (i1 l i1 zh n)
elisions    (n) ˈɪlˈɪʒnz (i1 l i1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elision {f}; Auslassung {f}; Weglassung {f} (von unbetonten Vokalen)elision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転音[てんおん, ten'on] (n) euphonic change of pronunciation; elision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elision
   n 1: omission of a sound between two words (usually a vowel and
      the end of one word or the beginning of the next)
   2: a deliberate act of omission; "with the exception of the
     children, everyone was told the news" [syn: {exception},
     {exclusion}, {elision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top