ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elisa

AH0 L IY1 S AH0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elisa-, *elisa*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
I mean, you look like Elisabeth Shue.- คุณจะให้ผมทำไง? Pilot (2009)
To play the elisabeth shue role.และผมก็เล่นไปตามกฎของ elisabeth shue The Grandfather: Part II (2009)
- Elisabeth.- อลิสซาเบธ Genesis: Part 1 (2011)
Dr. Elisabeth Shannon.ดร.อลิสซาเบธ แชนนอน Genesis: Part 1 (2011)
Dr. Elisabeth Shannon.ดร.อลิซาเบ็ธ แชนนอน Genesis: Part 1 (2011)
- Elisabeth didn't even know.- อลิซาเบ็ธไม่รู้ด้วยซ้ำ Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth!อลิซาเบธ! Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth.อลิซาเบธ Genesis: Part 1 (2011)
Elisabeth?ผมรู้ว่าควรแจ้งเรื่องเชื้อโรค ก่อนมันจะระบาด Instinct (2011)
What do you say we get together later and catch up? - Elisabeth. - Jim, hi.จนกว่าจะรู้ว่ามันคืออะไร เราจะไม่กลับบ้าน Instinct (2011)
Elisabeth, we're gonna need to run a bite mark analysis.- ไม่รู้ แต่ด่านสามถูกกักกัน คุณจะไปไหน? Instinct (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISA    AH0 L IY1 S AH0
ELISA    AH0 L IY1 Z AH0
ELISA'S    AH0 L IY1 S AH0 Z
ELISA'S    AH0 L IY1 Z AH0 Z
ELISABETH    AH0 L IH1 Z AH0 B EH2 TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ELISA
   n 1: an assay that relies on an enzymatic conversion reaction
      and is used to detect the presence of specific substances
      (such as enzymes or viruses or antibodies or bacteria)
      [syn: {enzyme-linked-immunosorbent serologic assay},
      {ELISA}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top