ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eligible

EH1 L AH0 JH AH0 B AH0 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eligible-, *eligible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eligible[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. acceptable, gualified, suited

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eligible(เอล'ลิจะเบิล) adj. ซึ่งมีสิทธิเข้ารับเลือก,เหมาะสม,เข้าเกณฑ์ -n. บุคคลที่มีสิทธิเข้ารับเลือก, See also: eligibly adv. ดูeligible, Syn. proper
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก,ขาดคุณสมบัติ,ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility,ineligibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
eligible(adj) ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก,น่าเลือก,เหมาะ
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eligibleมีสิทธิรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See if I'm eligible.ดูว่าฉันมีสิทธิ์กลับรึยัง The O.C. (2003)
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้ The Corporation (2003)
I'm one of the 10 most eligible bachelors in the city. Can you believe it?ฉันติดอันดับ 1 ใน 10 คนดังที่สุดในเมืองเซียวนะ นายเชื่อไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You'll be eligible for parole in half that time.สามารถยื่นขอทัณฑ์บนได้เมื่อรับโทษไปแล้วครึ่งหนึ่ง Pilot (2005)
You must pass the background check so you are eligible for written test... you know about this, right?นายต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ นายถึงจะมีสิทธิ์สอบนะ นายก็รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้, นี่? Super Rookie (2005)
I'm eligible for the written test.ฉันต้องเตรียมสอบข้อเขียน Super Rookie (2005)
Ashley, unlucky girls... don't get asked out by one of Us Weekly's most eligible bachelors.แอชลี่ หญิงโชคร้าย ไม่มีทางถูกหนุ่มโสดที่เป็นที่ต้องการที่สุดในอเมริกาชวนเดทหรอก Just My Luck (2006)
And what about the video tours of eligible apartments?แล้วคลิปทัวร์อพาร์ตเม้นท์นั่นมันอะไรล่ะ Waiting to Exhale (2007)
Come up and relieve your stress, and you'll be eligible for lots of prizes.ขึ้นมาและปลดปล่อยความเครียด และคุณจะได้รับรางวัลมากมาย Love Now (2007)
- Mr. Wisley is a highly eligible young gentleman.-คุณวิสลี่ย์เป็นสุภาพบุรุษจะตาย Becoming Jane (2007)
Briony. Briony! -I suppose he's what you might call eligible.ไบรโอนี่ Atonement (2007)
Not eligible for officers' training if you join direct from prison.คงจะไม่เหมาะที่จะไปเป็นตำรวจ ถ้าเพิ่งออกมาจากคุก Atonement (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eligibleEveryone is eligible regardless of nationality.
eligibleHe is eligible for the presidency.
eligibleIf he were a little younger, he would be eligible for the post.
eligibleI think Betty is eligible for a fine young man.
eligibleMr Frost is eligible for the post.
eligibleShe is not eligible for marriage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sit leūaktang) EN: eligible voter ; elector ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIGIBLE    EH1 L AH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eligible    (j) ˈɛlɪʤəbl (e1 l i jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
男ひでり;男旱り;男旱[おとこひでり, otokohideri] (n) (See 女ひでり・おんなひでり) scarcity of eligible men [Add to Longdo]
適格[てきかく(P);てっかく, tekikaku (P); tekkaku] (n,adj-no) eligible; qualified; competent; (P) [Add to Longdo]
適格である[てきかくである, tekikakudearu] (n) {comp} eligible [Add to Longdo]
適格者[てきかくしゃ, tekikakusha] (n) qualified or eligible person [Add to Longdo]
被選挙人[ひせんきょにん, hisenkyonin] (n) person eligible for elective office [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) [Add to Longdo]
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eligible
   adj 1: qualified for or allowed or worthy of being chosen;
       "eligible to run for office"; "eligible for retirement
       benefits"; "an eligible bachelor" [ant: {ineligible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top