ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eligibility

EH2 L IH0 JH AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eligibility-, *eligibility*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eligibilityการมีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, การมีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibilityคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eligibility Criteriaการตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Let us hope we can convince him of my eligibility.""หวังว่าเราคงทำให้เขา เห็นว่าฉันเหมาะสมกับทอมได้" Becoming Jane (2007)
I'm sorry, I remember somebody who set the distance shoot record of Division in her first year of eligibility.ว่าไงนะ ฉันจำได้ว่ามีใครบางคน ที่ทำสถิติยิงไกลของดิวิชั่น ในปีแรกที่เธอเป็นสมาชิก One Way (2010)
And I don't want to waste lose a year of my ingenue eligibility.และฉันไม่อยากที่จะ สูญเสียหรือแพ้ในปี แห่งสิทธิ์ที่ฉันมีได้ Props (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIGIBILITY    EH2 L IH0 JH AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eligibility    (n) ˌɛlɪʤəbˈɪlɪtiː (e2 l i jh @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリジビリティー[, erijibiritei-] (n) eligibility [Add to Longdo]
合格[ごうかく, goukaku] (n,vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P) [Add to Longdo]
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status [Add to Longdo]
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P) [Add to Longdo]
適格性[てっかくせい, tekkakusei] (n) eligibility [Add to Longdo]
被選挙権[ひせんきょけん, hisenkyoken] (n) eligibility for election; suffrage [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] (n) electoral eligibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eligibility
   n 1: the quality or state of being eligible; "eligibility of a
      candidate for office"; "eligibility for a loan" [ant:
      {ineligibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top