ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elide

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elide-, *elide*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elide    (v) ˈɪlˈaɪd (i1 l ai1 d)
elided    (v) ˈɪlˈaɪdɪd (i1 l ai1 d i d)
elides    (v) ˈɪlˈaɪdz (i1 l ai1 d z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elide
      v 1: leave or strike out; "This vowel is usually elided before a
           single consonant"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top