ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eleventh

IH0 L EH1 V AH0 N TH   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eleventh-, *eleventh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eleventh-hour decision[IDM] การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11

English-Thai: Nontri Dictionary
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eleventh[อีเลฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่สิบเอ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eleventhThis is his eleventh hour.
eleventhWe'd better finish up this project before the eleventh hour.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVENTH    IH0 L EH1 V AH0 N TH
ELEVENTH    IY1 L EH0 V AH0 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eleventh    (n) ˈɪlˈɛvnθ (i1 l e1 v n th)
elevenths    (n) ˈɪlˈɛvnθs (i1 l e1 v n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November, #8,115 [Add to Longdo]
甲戌[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, ] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054, #53,385 [Add to Longdo]
第十一[dì shí yī, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄧ, ] eleventh [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
一の酉[いちのとり, ichinotori] (exp) first day of the cock in the eleventh month [Add to Longdo]
黄鐘[こうしょう, koushou] (n) (1) (See 壱越,十二律) (in China) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D); (2) eleventh lunar month [Add to Longdo]
甲戌[きのえいぬ;こうじゅつ, kinoeinu ; koujutsu] (n) (See 干支) eleventh of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
子月[ねづき, neduki] (n) (obs) eleventh month of the lunar calendar [Add to Longdo]
神楽月[かぐらづき, kaguraduki] (n) (obsc) (See 霜月) eleventh lunar month [Add to Longdo]
雪待月;雪待ち月[ゆきまちづき, yukimachiduki] (n) (obsc) (See 霜月) eleventh lunar month [Add to Longdo]
雪待月;雪待つ月[ゆきまつつき, yukimatsutsuki] (n) (obsc) eleventh lunar month [Add to Longdo]
霜月[しもつき;そうげつ, shimotsuki ; sougetsu] (n) (obs) eleventh month of the lunar calendar [Add to Longdo]
霜降月;霜降り月[しもふりづき, shimofuriduki] (n) (See 霜月) eleventh lunar month [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eleventh
   adj 1: coming next after the tenth and just before the twelfth
       in position [syn: {eleventh}, {11th}]
   n 1: position 11 in a countable series of things

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top