ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elevator

EH1 L AH0 V EY2 T ER0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elevator-, *elevator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevator[N] ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว, See also: โรงเก็บเมล็ดพืช, Syn. grain elevator
elevator[N] ลิฟต์, Syn. lift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevator(เอล'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เครื่องยกของ, Syn. lift

English-Thai: Nontri Dictionary
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevator industryอุตสาหกรรมลิฟต์ [TU Subject Heading]
Elevatorsลิฟต์ [TU Subject Heading]
Elevatorsเครื่องงัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevatorAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
elevatorAre we allowed to use the elevator?
elevatorAs the elevator is out of order, we must go down the stairs.
elevatorBob operates an elevator in the department store.
elevatorEnglish people call elevators "lifts".
elevatorHe took the elevator to the 5th floor.
elevatorHe waited for the elevator to come down.
elevatorIn an emergency, use the stairway, not the elevator.
elevatorI smell smoke in the elevator.
elevatorI went down by elevator.
elevatorI went up to the 5th floor in an elevator.
elevatorLet me show you to the elevator.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิฟท์[n.] (lif) EN: lift ; elevator   FR: ascenseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATOR    EH1 L AH0 V EY2 T ER0
ELEVATORS    EH1 L AH0 V EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevator    (n) ˈɛlɪvɛɪtər (e1 l i v ei t @ r)
elevators    (n) ˈɛlɪvɛɪtəz (e1 l i v ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电梯[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, / ] elevator, #5,422 [Add to Longdo]
升降机[shēng jiàng jī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] elevator; a hoist, #52,565 [Add to Longdo]
罐笼[guàn lóng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] elevator cage (in mine), #146,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufzug {m}; Fahrstuhl {m}; Winde {f} | Aufzüge {pl}; Fahrstühle {pl}; Winden {pl}elevator [Am.]; lift [Br.] | elevators; lifts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) [Add to Longdo]
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator [Add to Longdo]
休転[きゅうてん, kyuuten] (n) not running (elevator) [Add to Longdo]
昇降機[しょうこうき, shoukouki] (n) (obs) elevator [Add to Longdo]
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation) [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
塔屋[とうや;とうおく, touya ; touoku] (n) rooftop structure, e.g. tower, elevator machine room, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elevator
   n 1: lifting device consisting of a platform or cage that is
      raised and lowered mechanically in a vertical shaft in
      order to move people from one floor to another in a
      building [syn: {elevator}, {lift}]
   2: the airfoil on the tailplane of an aircraft that makes it
     ascend or descend

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top