ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elevation

EH2 L AH0 V EY1 SH AH0 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elevation-, *elevation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevation[N] การยกให้สูงขึ้น, See also: การเลื่อนฐานะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height

English-Thai: Nontri Dictionary
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elevationรูปตั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elevation, angle ofมุมเงย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevationยกมือและแขนสูง,เคลื่อนลูกตาขึ้น [การแพทย์]
elevationelevation, ระดับความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevation, Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหลัง [การแพทย์]
Elevation, Broad Lateralบริเวณรอยนูนกว้างด้านข้าง [การแพทย์]
Elevation, Forwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้า [การแพทย์]
Elevation, Forward Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหน้าและไปข้างหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You just patch it for wind and elevation, and hit enter.การเล็งคุณควรคำนึงถึงแรงลมด้วย ก่อนยิงนะ The Jackal (1997)
Slight glucose elevation-- that says thyroid.ระดับน้ำตาลกลูโคส นั่นนำไปสู่ต่อมไทรอยด์ The Right Stuff (2007)
There's a high elevation lob. Tremendous accuracy.มีลูกเทนนิสระดับสูงของ ความถูกต้องอย่างมาก Balls of Fury (2007)
All right, get an elevation and a floor plan, tic-tac-toe.โอเค เอาแผนผังห้องกับลิฟต์มา The Bourne Ultimatum (2007)
You give me elevation Can you take me higher?You give me elevation Can you take me higher? Music and Lyrics (2007)
Humidity, elevation, temperature, wind, spindrift.ความชื้น, ความสูง, อุณหภูมิ ลม, ลมทะเล Shooter (2007)
Four degrees elevation.4 องศาจากระดับน้ำทะเล Alvin and the Chipmunks (2007)
You can't order an operation that results in the president's death and your own elevation to the job.คุณห้ามออกคำสั่งใดๆที่จะส่งผลไปถึงการตาย ของท่านประธานาธิบดี เพื่อที่คุณจะได้ขึ้นมาแทนท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Mount Bighorn, elevation 2779 feet.ชาร์ลี! 2012 (2009)
Target elevation, 29,035 feet.เป้าหมายสูง 29,035 ฟุต 2012 (2009)
Gary Clark, 57 S.T. elevation in leads 1 through 4.แกรี่ คล้าก 57 ปี ST ยกสูงขึ้นใน lead 1 ถึง lead 4 New History (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng radap nām thalē) FR: élévation du niveau de la mer [f]
การยกให้สูงขึ้น[n. exp.] (kān yok hai sūng kheun) EN: elevation   
การยกกำลัง[n.] (kān yok kamlang) EN: exponentiation   FR: élévation à la puissance[f] ; exponentiation [f]
ความสูง[n.] (khwāmsūng) EN: height ; altitude   FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
มุมเงย[n. exp.] (mum ngoēi) EN: angle of elevation ; uprisen angle   FR: angle d'élévation [m]
มุมยกขึ้น[n. exp.] (mum yokkheun) EN: angle of elevation   
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
ระดับความสูง[n. exp.] (radap khwām sūng) EN: altitude ; elevation   FR: altitude [f] ; élévation [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATION    EH2 L AH0 V EY1 SH AH0 N
ELEVATIONS    EH2 L AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevation    (n) ˌɛlɪvˈɛɪʃən (e2 l i v ei1 sh @ n)
elevations    (n) ˌɛlɪvˈɛɪʃənz (e2 l i v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标高[biāo gāo, ㄅㄧㄠ ㄍㄠ, / ] elevation; level, #43,061 [Add to Longdo]
拔海[bá hǎi, ㄅㄚˊ ㄏㄞˇ, ] elevation (above sea level), #97,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufriss {m}; Aufriß {m} [alt]; Aufrisszeichnung {f} | etw. im Aufriss zeichnenelevation | to draw the side/front elevation [Add to Longdo]
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベ[, erebe] (n) (abbr) elevation [Add to Longdo]
エレベーション[, erebe-shon] (n) elevation [Add to Longdo]
モル沸点上昇[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
格上げ[かくあげ, kakuage] (n,vs) status elevation; (P) [Add to Longdo]
仰角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) angle of elevation [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) [Add to Longdo]
高まり[たかまり, takamari] (n) rise; swell; elevation; upsurge; (P) [Add to Longdo]
高距[こうきょ, koukyo] (n) elevation (above sea level) [Add to Longdo]
高所[こうしょ, kousho] (n) (1) (See 低所) high altitude; heights; elevation; (2) broad view; (P) [Add to Longdo]
高台[たかだい, takadai] (n,adj-no) elevation; high ground; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elevation
   n 1: the event of something being raised upward; "an elevation
      of the temperature in the afternoon"; "a raising of the
      land resulting from volcanic activity" [syn: {elevation},
      {lift}, {raising}]
   2: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   3: angular distance above the horizon (especially of a celestial
     object) [syn: {elevation}, {EL}, {altitude}, {ALT}]
   4: a raised or elevated geological formation [syn: {natural
     elevation}, {elevation}] [ant: {depression}, {natural
     depression}]
   5: distance of something above a reference point (such as sea
     level); "there was snow at the higher elevations"
   6: (ballet) the height of a dancer's leap or jump; "a dancer of
     exceptional elevation"
   7: drawing of an exterior of a structure
   8: the act of increasing the wealth or prestige or power or
     scope of something; "the aggrandizement of the king"; "his
     elevation to cardinal" [syn: {aggrandizement},
     {aggrandisement}, {elevation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top