ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elevated

EH1 L AH0 V EY2 T AH0 D   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elevated-, *elevated*, elevat, elevate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elevated[ADJ] ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated[ADJ] มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An elevated point of view- จุดชมวิวสูง James and the Giant Peach (1996)
I've often observed to Lady Catherine that her daughter seemed born to be a duchess, for she has all the superior graces of elevated rank.ผมพูดกับเลดี้แคทเธอรีนเสมอ ลูกสาวของท่านนั้น เกิดมาเพื่อเป็นคุณหญิง เพราะมีกริยาท่าทางที่งดงาม ของผู้ดี Pride & Prejudice (2005)
He chose and elevated position with excellent enfilade and perfect field of fire.จำไว้ว่า คนร้ายก่อเหตุเวลากลางคืน การที่จะหยุดเขาได้ L.D.S.K. (2005)
That's the elevated rail.มันเป็นรถกระเช้า Rio (2006)
18 months old,contusions,possible head injury. B.P. And pulse are elevated.ผ่านมาตั้ง 18 เดือน,รอยช้ำ,อาจมีความเสียหายที่ศรีษะ บี พี่ และชีพจรสูง Love/Addiction (2007)
Liver enzymes can also be elevated from musculoskeletal trauma.พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าเธอ จะมีปัญหาเรื่องการดื่มรึเปล่า พวกเขาไม่รู้ว่า Alone (2007)
And other than elevated red blood cell counts,uh,the,uh,blood work was.จากการตรวจเลือดและนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง The Right Stuff (2007)
There are a lot of different explanations for elevated red blood cells.การที่เม็ดเลือดแดงลอยตัวนั้น มีคำอธิบายได้หลายทางมาก The Right Stuff (2007)
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ Becoming Jane (2007)
..respiration elevated, PAO2 300% of normal.อัตราการหายใจค่อนข้างแรง PA02 สูงกว่าปกคิ 300 % I Am Legend (2007)
Well, it's 190 to the pin, downhill lie, elevated green.ระยะเก้าสิบหลา ลงเนินกรีนยกสูง High School Musical 2 (2007)
Sir, I need you to keep this arm elevated for 24 hours to help the swelling go down.ฉันต้องการให้คุณยกแขนไว้ 24 ชม. เพื่อลดอาการบวม Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevatedPretty soon there was an elevated train going back and forth above the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถิน[ADJ] high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rotfaifā) EN: skytrain station ; elevated train station   FR: station de chemin de fer aérien [f]
ทางลงด่วนดินแดง[n. exp.] (thāng long duan Din Daēng) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVATED    EH1 L AH0 V EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elevated    (v) ˈɛlɪvɛɪtɪd (e1 l i v ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground, #307,051 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] elevated, lofty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochantenne {f}elevated aerial [Add to Longdo]
Hochbehälter {m}elevated tank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
高み[たかみ, takami] (n) height; elevated place [Add to Longdo]
高架橋[こうかきょう, koukakyou] (n) elevated bridge [Add to Longdo]
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway [Add to Longdo]
高架鉄道[こうかてつどう, koukatetsudou] (n) elevated railroad; elevated railway [Add to Longdo]
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated [Add to Longdo]
上がり座敷[あがりざしき, agarizashiki] (n) elevated podium in Japanese-style house [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elevated
   adj 1: raised above the ground; "an elevated platform"
   2: of high moral or intellectual value; elevated in nature or
     style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown
     ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"; "a grand
     purpose" [syn: {exalted}, {elevated}, {sublime}, {grand},
     {high-flown}, {high-minded}, {lofty}, {rarefied}, {rarified},
     {idealistic}, {noble-minded}]
   3: increased in amount or degree; "raised temperature" [syn:
     {raised(a)}, {elevated}]
   n 1: a railway that is powered by electricity and that runs on a
      track that is raised above the street level [syn: {elevated
      railway}, {elevated railroad}, {elevated}, {el}, {overhead
      railway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top