ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephantine

EH2 L AH0 F AE1 N T IY2 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephantine-, *elephantine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elephantine[ADJ] คล้ายช้าง
elephantine[ADJ] ใหญ่โตและงุ่มง่าม, See also: เทอะทะ, เชื่องช้า, Syn. awkward, clumsy, ungainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you would have to be an idiot of elephantine proportions not to appreciate this '61 Château Latour.แต่แกต้องโง่มหาโง่ ถ้าไม่ชื่นชอบซาโตว์ ลาตัวร์ ปี 61 ขวดนี้ Ratatouille (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEPHANTINE    EH2 L AH0 F AE1 N T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elephantine    (j) ˌɛlɪfˈæntaɪn (e2 l i f a1 n t ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレファンタイン[, erefantain] (adj-f) elephantine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elephantine
   adj 1: of great mass; huge and bulky; "a jumbo jet"; "jumbo
       shrimp" [syn: {elephantine}, {gargantuan}, {giant},
       {jumbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top