ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elements

EH1 L AH0 M AH0 N T S   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elements-, *elements*, element
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elements[N] สภาพอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elements of crimeองค์ประกอบแห่งความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementsเอลีเมนท์,เซลล์,ธาตุ,ส่วนสำคัญ [การแพทย์]
Elements, Acid Formingแร่ธาตุสร้างกรด [การแพทย์]
Elements, Acid-Formingสภาพกรด [การแพทย์]
Elements, Essentialโลหะที่จำเป็น,แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย,แร่ธาตุที่จำเป็น [การแพทย์]
Elements, Essential Traceแร่ธาตุพวกที่จำเป็น [การแพทย์]
Elements, Heavyธาตุหนัก [การแพทย์]
Elements, Inertธาตุเฉื่อย [การแพทย์]
Elements, Majorแร่ธาตุหลัก [การแพทย์]
Elements, Multivalentธาตุมัลติวาเลนต์ [การแพทย์]
Elements, Non-Essentialแร่ธาตุที่ไม่จำเป็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้ Akira (1988)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
Now, I get a copy of your notes on combustible elements, right?ทีนี้ นายจะให้ฉันลอก รายงานเรื่องธาตุที่ติดไฟได้ ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
these were the two elements that Commander Hunt yearned for most in space.มีสองสิ่งที่คอมมานเดอร์ฮันท์เฝ้ารอ The Cement Garden (1993)
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง " Cool Runnings (1993)
If Dr. Arroway hadn't acted quickly, we'd have lost key elements.หากดร. เอโรเว ไม่ได้ทำหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็วเราจะ มีการสูญเสียองค์ประกอบสำคัญ Contact (1997)
Look, we know that certain gang elements in this prison want you dead.เรารู้ว่ามีแก๊งค์ในคุกนี้ อยากให้นายตาย The Jackal (1997)
He was getting rid of dangerous left wing elements.กำจัดแกนนำฝ่ายซ้ายที่อันตราย The Corporation (2003)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
...the elements of the government and army are following the example of what happened to the Americans in Somalia....ตอนนี้รัฐบาลแล้วกองทัพ กำลังทำตามตัวอย่างที่เกิดขึ้น กับอเมริกันในโซมาเลีย Hotel Rwanda (2004)
Because of the 2 missing elements.เพราะขาดปัจจัยไปสองอย่าง Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementsA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
elementsHe doesn't even know the elements of education.
elementsIron and oxygen are elements.
elementsMan is a more dangerous foe to man than the elements of nature or animals in the wild.
elementsThis liquid can be resolved into three elements.
elementsWe braved the elements to walk to the station.
elementsWe have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินฟ้าอากาศ[n.] (dinfā-akāt) EN: climate ; weather ; elements   FR: temps [m] ; climat [m] ; éléments (climatiques) [mpl]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenplaēng sān āhān) FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]
ความรู้เบื้องต้น [n. exp.] (khwāmrū beūangton) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge   FR: introduction [f] ; éléments [mpl] ; principes [mpl] ; connaissance élémentaire [f]
ประการ[n.] (prakān) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]   FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements   FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEMENTS    EH1 L AH0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elements    (n) ˈɛlɪmənts (e1 l i m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] (n) {comp} escape elements [Add to Longdo]
エレメント[, eremento] (n) element; elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
ハロゲン族元素[ハロゲンぞくげんそ, harogen zokugenso] (n) halogen family elements [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
陰陽五行[いんようごぎょう;おんようごぎょう, inyougogyou ; onyougogyou] (n) the cosmic dual forces (yin and yang) and the five elements (metal, wood, water, fire and earth) in Chinese cosmology [Add to Longdo]
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements [Add to Longdo]
化学記号[かがくきごう, kagakukigou] (n) chemical symbols (for the elements) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エスケープ要素[エスケープようそ, esuke-pu youso] escape elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
外部要素[がいぶようそ, gaibuyouso] external elements [Add to Longdo]
記述子要素[きじゅつしようそ, kijutsushiyouso] descriptor elements [Add to Longdo]
制御要素[せいぎょようそ, seigyoyouso] control elements [Add to Longdo]
属性要素[ぞくせいようそ, zokuseiyouso] attribute elements [Add to Longdo]
要素数[ようそすう, yousosuu] number of elements (e.g. in a matrix) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elements
   n 1: violent or severe weather (viewed as caused by the action
      of the four elements); "they felt the full fury of the
      elements"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top