ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elementary particle

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elementary particle-, *elementary particle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elementary particle[N] อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, ] elementary particle, #80,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
素粒子[そりゅうし, soryuushi] (n) elementary particle; particle (physics); (P) [Add to Longdo]
素粒子論[そりゅうしろん, soryuushiron] (n) theory of elementary particles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elementary particle
   n 1: (physics) a particle that is less complex than an atom;
      regarded as constituents of all matter [syn: {elementary
      particle}, {fundamental particle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top