ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elementary

EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elementary-, *elementary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elementary[ADJ] ง่าย, See also: เกี่ยวกับประถมศึกษา
elementary[ADJ] ง่าย, See also: ไม่ซับซ้อน, Syn. simple
elementary[ADJ] เบื้องต้น, See also: พื้นฐาน, Syn. primary, rudimentary
elementary school[N] โรงเรียนระดับประถมศึกษา
elementary particle[N] อนุภาคของสสารที่ไม่สามารถทำให้เล็กลงไปได้อีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple

English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
ELEMENTARY elementary school(n) โรงเรียนประถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementaryมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary familyครอบครัวมูลฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary functionฟังก์ชันมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary row-operationการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู primary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementary tastes; tastes, fundamentalแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elementaryการศึกษาขั้นประถม [TU Subject Heading]
Elementary Family ครอบครัวพื้นฐาน
เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Elementary particlesอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคชั้นสามัญที่สุดของสสารและรังสี ส่วนใหญ่มีอายุสั้นและไม่ปรากฏในภาวะปกติ (ยกเว้น อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน และนิวทริโน) เดิมหมายถึงอนุภาคใดๆ ที่ไม่สามารถแบ่งย่อยต่อไปได้ หรืออนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ปัจจุบันหมายถึงอนุภาคโปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีซอน มิวออน แบรีออน และปฏิยานุภาคของอนุภาคเหล่านี้ รวมทั้งโฟตอน แต่ไม่รวมอนุภาคแอลฟาหรือดิวเทอรอน [นิวเคลียร์]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school dropoutsการออกกลางคันขั้นประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school graduatesผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school librariesห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Elementary school teachersครูประถมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elementary, cactus-head!ไอ้บ้องตื้นเอ๊ย Blazing Saddles (1974)
So with this very elementary foundation, they have given us a kind of general scientific vocabulary.ดังนั้นด้วยรากฐาน พื้นฐานมากนี้ พวกเขามีให้เราชนิดของ คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป Contact (1997)
- You know, frankly, I found that class, you know, rather elementary.แล้วกันนี่เพื่อน ชั้นเรียนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นเรียนประถมแล้ว Good Will Hunting (1997)
Elementary. - You know, I don't doubt that it was.ชั้นประถม เรื่องนั้นชั้นไม่สงสัย Good Will Hunting (1997)
ls Yoichi in elementary school already?โยอิจิ ขึ้นชั้นประถมหรือยัง ? Ringu (1998)
Jennifer Pennyman... third-grade teacher at Jefferson Elementary.เจนนิเฟอร์ เพนนีแมน ครูโรงเรียนประถมเจฟเฟอร์สัน Unbreakable (2000)
Elementary Japaneseภาษาญี่ปุ่นระดับต้น Nobody Knows (2004)
The gap in performance at elementary schools is rising.ช่องว่างระหว่างพฤติกรรมในโรงเรียนประถมมีมากขึ้น Sad Movie (2005)
I've been with her since elementary school.ก็เรียนประถมมาด้วยกันน่ะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Okay. And now lets give a great big Gold Coast Elementary School welcome to, uh...เด็ก ๆ รร.ประถมโกลด์โคสต์ ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Big Momma's House 2 (2006)
After he entered elementary school, I started buying it every year.จนพี่เข้าเรียนโรงเรียนประถม /Nหนูก็เริ่มซื้อเค้กให้พี่ทุกๆ ปี Death Note: The Last Name (2006)
KANG Han-moo Beak-Man Elementary schoolคัง ฮานมู โรงเรียนประถม เบค มาน Yobi, the Five Tailed Fox (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elementaryDo you go to an elementary school?
elementaryElementary and primary school children don't yet know good from evil or reality from fiction.
elementaryElementary school children go to school for a term of six years.
elementaryHe is in fourth grade of elementary school.
elementaryI miss my elementary school teachers.
elementaryIn her elementary school days, Mary dreamed of becoming a teacher.
elementaryIn Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.
elementaryIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
elementaryI went to elementary school in Nagoya.
elementaryMy little brother goes to an elementary school.
elementarySince elementary school.
elementarySome Japanese may continue to sleep with both parents even during elementary school days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนประถม[N] elementary school, See also: municipal, Syn. โรงเรียนประถมศึกษา, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนประถม จัดสอนในระดับมัธยมศึกษา, Count unit: โรง, แห่ง
สามัญศึกษา[N] elementary education, See also: general education, Ant. วิสามัญศึกษา, Example: ในระบบการศึกษานั้น จะมีแต่ระบบสามัญศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิสามัญศึกษาสอนวิชากสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการด้วย, Thai definition: การเรียนวิชาทั่วไป
ประถมศึกษา[N] elementary education, See also: primary education, Example: เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น
กรมสามัญศึกษา[N] Department of General Education, See also: Elementary and Adult Education Department, Example: ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษารับนักเรียนได้อีก 60,000 คน, Count unit: กรม
นักเรียนประถม[N] elementary pupil, Syn. นักเรียนชั้นประถม, Count unit: คน, Thai definition: นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
การศึกษาเบื้องต้น[n. exp.] (kānseuksā beūangton) EN: elementary education ; primary education   FR: enseignement élémentaire [m]
ขั้นพื้นฐาน[n.] (khanpheūnthān) EN: elementary level ; foundation ; basis   
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning   FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū prathomseuksā) EN: elementary school teacher   
กีฏวิทยาเบื้องต้น[n. exp.] (kītawitthayā beūangton) EN: elementary entomology ; introduction to entomology   
มูลฐาน[adj.] (mūnlathān = mūnthān) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential   FR: fondamental ; essentiel
นักเรียนประถม[n. exp.] (nakrīen prathom) EN: elementary pupil   FR: écolier [m] ; écolière [f]
ประถม[adj.] (prathom) EN: primary ; first ; elementary   FR: primaire ; élémentaire
ประถมศึกษา[n. exp.] (prathomseuksā) EN: elementary education ; primary education   FR: enseignement primaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEMENTARY    EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0
ELEMENTARY    EH2 L AH0 M EH1 N T ER0 R IY0
ELEMENTARY    EH2 L AH0 M EH1 N CH R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elementary    (j) ˌɛlɪmˈɛntəriː (e2 l i m e1 n t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初等[chū děng, ㄔㄨ ㄉㄥˇ, ] elementary (i.e. easy), #41,233 [Add to Longdo]
初小[chū xiǎo, ㄔㄨ ㄒㄧㄠˇ, ] elementary school; abbr. for 初级小学, #67,557 [Add to Longdo]
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, ] elementary particle, #80,298 [Add to Longdo]
初等代数[chū děng dài shù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] elementary algebra [Add to Longdo]
初级小学[chū jí xiǎo xué, ㄔㄨ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] elementary school; abbr. to 初小 [Add to Longdo]
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] elementary education [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsunterricht {m}elementary instruction [Add to Longdo]
Elementarladung {f}elementary charge [Add to Longdo]
Elementarteiler {m} [math.]elementary divisor [Add to Longdo]
Elementumwandlung {f}elementary conversion [Add to Longdo]
Urkraft {f}elementary power [Add to Longdo]
Volksschule {f}elementary school [Add to Longdo]
Volksschullehrer {m}elementary teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレメンタリー[, erementari-] (n) elementary [Add to Longdo]
テレメンタラリー[, terementarari-] (n) (abbr) telementary; television documentary [Add to Longdo]
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut [Add to Longdo]
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
基本項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] (n) {comp} elementary item [Add to Longdo]
基本操作[きほんそうさ, kihonsousa] (n) elementary operation; basic operation; fundamental procedure [Add to Longdo]
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools) [Add to Longdo]
訓導[くんどう, kundou] (n,vs) old word for licensed elementary school teacher; instruction; guiding [Add to Longdo]
国民学校[こくみんがっこう, kokumingakkou] (n) elementary school (in an educational system operated in Japan between 1941 and 1947) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本項目[きほんこうもく, kihonkoumoku] elementary item [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elementary
   adj 1: easy and not involved or complicated; "an elementary
       problem in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a
       simple game"; "found an uncomplicated solution to the
       problem" [syn: {elementary}, {simple}, {uncomplicated},
       {unproblematic}]
   2: of or pertaining to or characteristic of elementary school or
     elementary education; "the elementary grades"; "elementary
     teachers"
   3: of or being the essential or basic part; "an elementary need
     for love and nurturing" [syn: {elementary}, {elemental},
     {primary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top