ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegantly

EH1 L IH0 G AH0 N T L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegantly-, *elegantly*, elegant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegantly[ADV] อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if it was with a guy like you, I wanted to live elegantly like Mo Ne and Tae Ra unni.ต่อให้ต้องทนอยู่กับผู้ชายแบบคุณ .. ฉันก็อยากจะได้ใช้ชีวิตหรูหราแบบโมเนกับพี่แท-รา Episode #1.11 (2010)
You put it more elegantly, of course.คุณพูดได้ประณีตกว่านี้ แต่แน่นอน Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantlyAnn sings elegantly.
elegantlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุยฉาย[ADV] elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai definition: มีท่าทางกรีดกราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANTLY    EH1 L IH0 G AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegantly    (a) ˈɛlɪgəntliː (e1 l i g @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegantly
   adv 1: with elegance; in a tastefully elegant manner; "the room
       was elegantly decorated" [ant: {inelegantly}]
   2: in a gracefully elegant manner; "the members of these groups
     do not express themselves as accurately or as elegantly as
     their critics do"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top