ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrostatic

AH0 L EH2 K T R OW0 S T AE1 T IH0 K   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrostatic-, *electrostatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrostatic[ADJ] เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
electrostatic[ADJ] เกี่ยวกับวิชาไฟฟ้าสถิต
electrostatics[N] วิชาไฟฟ้าสถิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electrostatic printerเครื่องพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrostaticแรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน [การแพทย์]
Electrostatic acceleratorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrostatic Attractionแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์,แรงดึงดูดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต,แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต [การแพทย์]
Electrostatic Attraction, Purelyแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตอย่างเดียว [การแพทย์]
Electrostatic Depositionการเคลือบหรือห่อหุ้มโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์ [การแพทย์]
Electrostatic Energy of Attractionพลังงานดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต [การแพทย์]
Electrostatic Fieldสนามไฟฟ้าสถิต [การแพทย์]
Electrostatic Forceแรงไฟฟ้าสถิต,แรงทางไฟฟ้าสถิต,แรงไฟฟ้าสถิตย์ [การแพทย์]
electrostatic inductionการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต, การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวของตัวนำโดยการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Electrostatic Interactionแรงดึงดูดทางไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was an electrostatic buildup of some kind.มีไฟฟ้าสถิตเป็น การสะสมของบางชนิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't think it's electrostatic anything.ฉันไม่คิดว่ามันเป็นอะไรไฟฟ้า สถิต 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm getting a lot of electrostatic interference.ผมพบคลื่นกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Federal Aviation Administration official said that it's possible that an electrostatic burst might have caused the Lexington air disaster of two days ago.กรมสืบสวน แจ้งว่า มันเป็นไปได้ ที่ต้นเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเครื่องบินตกที่ Lexington เมื่อสองวันก่อน Knowing (2009)
And what this does is it records electrostatic and electromagnetic fields in the air.วัดระดับกระแสไฟฟ้าในอากาศ Grave Encounters (2011)
A mascara stick that uses an electrostatic charge preset to release the perfect amount every time.มาร์คาร่า จะเป็แบบ ไฟฟ้า นะ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการใช้งานไปมากเลย Matter of Time (2012)
He said he heard something in the woods, went to check it out, that's where the electrostatic anomaly occurred.เขาบอกว่า เขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากในป่า เลยเดินไปดู ก็มีแสงไฟ ที่ดูผิดปกติเกิดขึ้น FZZT (2013)
That's what happens when it's hit with close to 2,000 megajoules of electrostatic energy.นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น จากการถูกโจมตี ด้วยกระแสไฟฟ้าเกือบ2000เมกาจูลส์ FZZT (2013)
The satelite is picking up another electrostatic event not 20 kilometers from here.ฉันต้องอธิบาย เปล่า ดาวเทียมตรวจพบ ปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าอีกแห่ง ไกลแค่20กม.จากที่นี่ FZZT (2013)
-The electrostatic signal...อะไรหาย สัญญาณกระแสไฟฟ้า FZZT (2013)
Go. All clean... no traces of electrostatic energy.ไปสิ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีร่องรอย ไม่มีพลังงานไฟฟ้า FZZT (2013)
I'm so sorry, Jemma. No. Simmons believes she contracted the virus approximately 36 hours ago when she received an electrostatic shock from the first victim.ผมขอโทษ เจมม่า no. ซิมมอนส์เชื่อว่า เธอได้สัมผัสไวรัส FZZT (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฟ้าสถิต[N] static electricity, See also: electrostatic, Example: ในการตั้งคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีไฟฟ้าสถิต, Thai definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนหรือโปรตอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā sathit) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine   FR: machine électrostatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTROSTATIC    AH0 L EH2 K T R OW0 S T AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrostatic    (j) ˈɪlˌɛktroustˈætɪk (i1 l e2 k t r ou s t a1 t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge) [Add to Longdo]
静電[せいでん, seiden] (n) (1) (abbr) (See 静電気) static electricity; (adj-f) (2) electrostatic [Add to Longdo]
静電プリンタ[せいでんプリンタ, seiden purinta] (n) {comp} electrostatic printer [Add to Longdo]
静電プロッタ[せいでんプロッタ, seiden purotta] (n) {comp} electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] (n) {comp} electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] (n) {comp} electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] (n) {comp} Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] (n) {comp} electrostatic storage [Add to Longdo]
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] (n) {comp} electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電場[せいでんば, seidenba] (n) electrostatic field [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage [Add to Longdo]
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrostatic
   adj 1: concerned with or producing or caused by static
       electricity; "an electrostatic generator produces high-
       voltage static electricity" [syn: {electrostatic},
       {static}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top